Μη συμμόρφωση πολεμικών πλοίων με τους νόμους και κανονισμούς της Δημοκρατίας

15. Αν ένα πολεμικό πλοίο δεν συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς της Δημοκρατίας που αφορούν στη διέλευση από τα χωρικά ύδατα και αγνοεί οποιοδήποτε αίτημα που γίνεται σ΄ αυτό για συμμόρφωση, η Δημοκρατία μπορεί να απαιτήσει απ΄ αυτό να εγκαταλείψει αμέσως τα χωρικά ύδατα.