Ευθύνη του κράτους της σημαίας για ζημιά που προσκλήθηκε από πολεμικό πλοίο ή άλλο κρατικό πλοίο που χρησιμοποιείται για μη εμπορικούς σκοπούς

16. Το κράτος της σημαίας φέρει διεθνή ευθύνη για κάθε απώλεια ή ζημιά στη Δημοκρατία, προερχόμενη από τη μη συμμόρφωση ενός πολεμικού πλοίου ή άλλου κρατικού πλοίου που χρησιμοποιείται για μη εμπορικούς σκοπούς, με τους νόμους και κανονισμούς της Δημοκρατίας που αφορούν τη διέλευση μέσα από τα χωρικά ύδατα ή με τις διατάξεις της Σύμβασης.