Ασυλία πολεμικών πλοίων και άλλων κρατικών πλοίων που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς

17. Με εξαίρεση αυτά που περιλαμβάνονται στο ΜΕΡΟΣ Ι και στα άρθρα 15 και 16, καμιά άλλη πρόνοια της Σύμβασης δεν επηρεάζει την ασυλία των πολεμικών πλοίων και των άλλων κρατικών πλοίων που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς.