Καθήκοντα της Δημοκρατίας

9.-(1) Οι αρχές της Δημοκρατίας δεν θα παρεμποδίζουν την αβλαβή διέλευση ξένων πλοίων διά μέσου των χωρικών υδάτων παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και της Σύμβασης. Ιδιαίτερα, κατά την εφαρμογή της Σύμβασης ή οποιωνδήποτε νόμων ή κανονισμών που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με τη Σύμβαση, η Δημοκρατία δεν:

(α) επιβάλλει απαιτήσεις στα ξένα πλοία οι οποίες έχουν ως πρακτικό αποτέλεσμα την άρνηση ή τη μείωση του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης·

(β) μεροληπτεί τυπικά και ουσιαστικά εναντίον των πλοίων οποιουδήποτε κράτους ή εναντίον πλοίων που φέρουν φορτία προς, από ή για λογαριασμό οποιουδήποτε κράτους.

(2) Οι αρχές της Δημοκρατίας, πρέπει να δίνουν την κατάλληλη δημοσιότητα για κάθε ναυτιλιακό κίνδυνο που γνωρίζουν, μέσα στα χωρικά τους ύδατα:

Νοείται ότι η Δημοκρατία ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης σχετικά με την Κυκλοφορία των Πλοίων) Νόμου.