Θαλάσσιοι διάδρομοι και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας στα χωρικά ύδατα

7.-(1) Η Δημοκρατία μπορεί, όπου είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, να απαιτήσει όπως τα ξένα πλοία που ασκούν το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης από τα χωρικά της ύδατα, χρησιμοποιούν τέτοιους θαλάσσιους διαδρόμους και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας, που μπορεί αυτή να προσδιορίζει ή να καθορίζει για τη ρύθμιση της διέλευσης των πλοίων.

(2) Ιδιαίτερα, δεξαμενόπλοια, πυρηνοκίνητα πλοία και πλοία που φέρουν πυρηνικές ή άλλες εκ φύσεως επικίνδυνες ή ανθυγιεινές ουσίες ή υλικά μπορεί να απαιτηθεί να περιορίσουν τη διέλευσή τους σε τέτοιους θαλάσσιους διαδρόμους.

(3) Κατά τον προσδιορισμό των θαλασσίων διαδρόμων και τον καθορισμό των σχεδίων διαχωρισμού κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η Δημοκρατία θα λαμβάνει υπόψη -

(α) τις συστάσεις των αρμοδίων Διεθνών Οργανισμών·

(β) οποιουσδήποτε διαύλους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται εθιμικά από τη διεθνή ναυσιπλοϊα·

(γ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ειδικών πλοίων και διαύλων· και

(δ) την πυκνότητα της κυκλοφορίας.

(4) Η Δημοκρατία θα καθορίζει με σαφήνεια τέτοιους θαλάσσιους διαδρόμους και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας πάνω σε χάρτες, στους οποίους θα δίδεται η πρέπουσα δημοσιότητα:

Νοείται ότι η Δημοκρατία ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα εδάφια (1) - (4) του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης σχετικά με την Κυκλοφορία των Πλοίων) Νόμου.