Κανονισμοί

6.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης και άλλων κανόνων του διεθνούς δικαίου, αναφορικά με την αβλαβή διέλευση από τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας, σε σχέση με όλες ή οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

(α) την ασφάλεια της ναυσιπλοίας και τη ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας·

(β) την προστασία των ναυτιλιακών βοηθημάτων και ευκολιών και άλλων ευκολιών ή εγκαταστάσεων·

(γ) την προστασία καλωδίων και αγωγών·

(δ) τη συντήρηση του ζώντος θαλάσσιου πλούτου·

(ε) την πρόληψη της παράβασης των νόμων και των κανονισμών αλιείας της Δημοκρατίας·

(στ) τη διατήρηση του περιβάλλοντος της Δημοκρατίας και την πρόληψη, μείωση και τον έλεγχο της ρύπανσής του·

(ζ) τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα και τις υδρογραφικές εργασίες·

(η) την πρόληψη της παράβασης των τελωνειακών, φορολογικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών νόμων και κανονισμών της Δημοκρατίας.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δε θα αφορούν στη σχεδίαση, κατασκευή, επάνδρωση ή στον εξοπλισμό των ξένων πλοίων, εκτός αν ανταποκρίνονται σε γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανόνες και πρότυπα.

(3) Ξένα πλοία, που ασκούν το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης από τα χωρικά ύδατα, οφείλουν να συμμορφώνονται με τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς, καθώς και με όλους τους γενικά αποδεκτούς κανονισμούς που σχετίζονται με την αποφυγή των συγκρούσεων στη θάλασσα.