Τέλη τα οποία μπορεί να επιβληθούν σε ξένα πλοία

11.-(1) Τηρουμένης της διάταξης του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η Δημοκρατία δεν μπορεί να επιβάλει τέλη στα ξένα πλοία με μόνο λόγο τη διέλευση τους από τα χωρικά της ύδατα.

(2) Η Δημοκρατία μπορεί να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα σε ένα ξένο πλοίο που διέρχεται από τα χωρικά της ύδατα μόνο ως πληρωμή για συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλοίο. Τα τέλη αυτά θα επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις.