Έννοια διέλευσης

3.-(1) Διέλευση σημαίνει ναυσιπλοΐα μέσα από τα χωρικά ύδατα με σκοπό:

(α) το διάπλου των υδάτων αυτών χωρίς είσοδο στα εσωτερικά ύδατα ή στάση σε αγκυροβόλιο ή λιμενική διευκόλυνση έξω από τα εσωτερικά ύδατα· ή

(β) την προσέγγιση στα εσωτερικά ύδατα ή από τα εσωτερικά ύδατα ή στάση σε τέτοιο αγκυροβόλιο ή λιμενική διευκόλυνση.

(2) Η διέλευση πρέπει να είναι συνεχής και γρήγορη:

Νοείται ότι η διέλευση περιλαμβάνει στάθμευση ή αγκυροβολία, μόνον εφόσον αυτές αποτελούν παρεπόμενη συνέπεια της συνήθους ναυσιπλοΐας, ή καθίστανται αναγκαίες λόγω ανωτέρας βίας ή κινδύνου ή παροχής βοήθειας σε πρόσωπα, πλοία ή αεροσκάφη που βρίσκονται σε κίνδυνο:

Νοείται περαιτέρω ότι εάν, μετά την εφαρμογή της μεθόδου των ευθειών γραμμών βάσης κατέστησαν εσωτερικά ύδατα θαλάσσιες περιοχές που πριν από μια τέτοια χάραξη δε θεωρούνταν ως εσωτερικά ύδατα, τότε το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης αναγνωρίζεται και για τις περιοχές αυτές.