Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«χωρικά ύδατα» ή «αιγιαλίτιδα ζώνη» ή «χωρική θάλασσα» σημαίνει το μέρος της θάλασσας που εφάπτεται στην ακτή της Δημοκρατίας, το οποίο θεωρείται τμήμα του εδάφους της και υπόκειται στην κυριαρχία της Δημοκρατίας και εκτείνεται σε πλάτος μέχρι τα δώδεκα ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· και

«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόμο.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τη Σύμβαση.