ΜΕΡΟΣ IV ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Αδικήματα από μη εγγεγραμμένους εργολήπτες

24. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου-

(α) Να φέρει ή χρησιμοποιεί είτε από μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλο τίτλο, λέξη ή γράμμα οποιοδήποτε όνομα, τίτλο λέξη ή γράμμα που υπονοεί ή που είναι δυνατό να ερμηνευθεί ότι υπονοεί ότι είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης·

(β) με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα, προφορικά ή γραπτά να παριστάνει ή παρουσιάζει προς το κοινό τον εαυτό του ως εγγεγραμμένο εργολήπτη ή να δίνει την εντύπωση ότι είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης·

(γ) να υποβάλλει προφορική ή γραπτή προσφορά για ανάληψη ή και εκτέλεση οικοδομικού ή τεχνικού έργου·

(δ) να αναλαμβάνει ή να εκτελεί οικοδομικό ή τεχνικό έργο είτε για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου·

(ε) να συνάπτει προφορική ή γραπτή συμφωνία για να εκτελέσει οικοδομικό ή τεχνικό έργο για λογαριασμό άλλου προσώπου.

Απαγόρευση ανάθεσης της εκτέλεσης έργου σε μη εγγεγραμμένο και κάτοχο ετήσιας άδειας εργολήπτη

25. Κανένας δεν μπορεί να αναθέτει σε ή να επιτρέπει την εκτέλεση οποιουδήποτε οικοδομικού ή και τεχνικού έργου από πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης ή και δεν κατέχει κατά τον ουσιώδη χρόνο ετήσια άδεια της τάξης και κατηγορίας στην οποία ανήκει το έργο.

Αδικήματα από εγγεγραμμένους εργολήπτες και τεχνικούς διευθυντές

26. Εκτός όπως άλλως πως προβλέπεται ρητά στον παρόντα Νόμο, εγγεγραμμένος εργολήπτης ο οποίος-

(α) Ενώ είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών έργων υποβάλλει προσφορά για να εκτελέσει ή αναλαμβάνει ή εκτελεί τεχνικό έργο·

(β) ενώ είναι κάτοχος ετήσιας άδειας τεχνικών έργων υποβάλλει προσφορά για να εκτελέσει ή αναλαμβάνει ή εκτελεί οικοδομικό έργο·

(γ) ενώ είναι κάτοχος ετήσιας άδειας υποβάλλει προσφορά ή αναλαμβάνει ή εκτελεί οποιοδήποτε οικοδομικό ή τεχνικό έργο υψηλότερης τάξης από εκείνη της ετήσιας άδειάς του· (δ) ενώ δεν είναι κάτοχος ετήσιας άδειας σε ισχύ υποβάλλει προσφορά ή αναλαμβάνει ή εκτελεί οποιοδήποτε οικοδομικό ή τεχνικό έργο·

(ε) διατηρεί ή λειτουργεί τεχνικό γραφείο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναλαμβάνει μελέτες ή εκπονεί σχέδια ή αναλαμβάνει την επίβλεψη τεχνικών ή και οικοδομικών έργων άλλων από εκείνα που εκτελεί για δικό του λογαριασμό· (στ) ενεργεί ως εργολήπτης αναφορικά με οποιοδήποτε οικοδομικό ή τεχνικό έργο άλλο από αυτό που εκτελεί για δικό του λογαριασμό, του οποίου η μελέτη έχει εκπονηθεί, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, ή η επίβλεψή του, έχει αναληφθεί ή γίνεται από τον ίδιο ή από πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται από αυτόν ή αν πρόκειται για εταιρεία από πρόσωπο που μετέχει στη διοίκηση ή διεύθυνσή της ή, εξαιρουμένων των Δημόσιων Εταιρειών, από πρόσωπο το οποίο είναι μέτοχος της εταιρείας αυτής·

(ζ) ο οποίος ενεργεί ως τεχνικός διευθυντής εγγεγραμμένης εταιρείας, ενεργεί ταυτόχρονα και για δικό του λογαριασμό ως εργολήπτης ή ως τεχνικός διευθυντής άλλης ή άλλων εταιρειών, ή, ενώ ενεργεί σε σχέση με άλλα έργα από αυτά που εκτελούνται για δικό του λογαριασμό από εταιρεία για την οποία ενεργεί ως τεχνικός διευθυντής, διατηρεί ή λειτουργεί τεχνικό γραφείο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναλαμβάνει μελέτες ή εκπονεί σχέδια ή αναλαμβάνει την επίβλεψη τεχνικών ή και οικοδομικών έργων ή ενεργεί για δικό του λογαριασμό·

(η) παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιοδήποτε όρο ή περιορισμό στον οποίο υπόκειται η εγγραφή του·

(θ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντα Νόμου·

(ι) εκτελεί οικοδομικό ή τεχνικό έργο με διαφορετικό όνομα από αυτό που φαίνεται στο πιστοποιητικό εγγραφής του ως εγγεγραμμένου εργολήπτη·

(ια) επιτρέπει ή παρέχει βοήθεια σε άλλο πρόσωπο να παρουσιάζεται ή να ενεργεί ως εγγεγραμμένος εργολήπτης·

(ιβ) επιτρέπει ή ανέχεται να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε πρόσωπο το πιστοποιητικό εγγραφής και η ετήσια άδειά του-

(ιγ) υποβοηθά ή επιτρέπει ή ανέχεται οποιοδήποτε πρόσωπο να αναρτά ή εκθέτει σε εργοτάξιο όπου εκτελείται οικοδομικό ή τεχνικό έργο που δεν εκτελεί αυτός, πινακίδα στην οποία αναγράφεται το όνομά του όπως είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ή και ο αριθμός εγγραφής του που του έχει δοθεί από το Συμβούλιο,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται-

(i) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης για αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή

(ii) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές.

Ικανότητα υποβολής προσφοράς για έργα αντίθετης κατηγορίας σε ορισμένες περιπτώσεις

27.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33(1), εγγεγραμμένος εργολήπτης που είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών έργων πρώτης ή δεύτερης τάξης μπορεί να υποβάλλει προσφορά, για ανάληψη και εκτέλεση τεχνικού έργου τέταρτης ή πέμπτης τάξης, αν το τεχνικό έργο περιλαμβάνεται σε οικοδομικό έργο για το οποίο ο εργολήπτης αυτός υποβάλλει την προσφορά του. Εξάλλου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33(1), εγγεγραμμένος εργολήπτης κάτοχος ετήσιας άδειας τεχνικών έργων πρώτης ή δεύτερης τάξης μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικού έργου τέταρτης ή πέμπτης τάξης, αν το οικοδομικό έργο περιλαμβάνεται σε τεχνικό έργο για το οποίο ο εργολήπτης αυτός υποβάλλει την προσφορά του.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33(2), εγγεγραμμένος εργολήπτης που είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών έργων τρίτης τάξης μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ανάληψη και εκτέλεση τεχνικού έργου πέμπτης τάξης, αν το τεχνικό έργο περιλαμβάνεται σε οικοδομικό έργο για το οποίο ο εργολήπτης αυτός υποβάλλει την προσφορά του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που, εγγεγραμμένος εργολήπτης κάτοχος ετήσιας άδειας τεχνικών έργων τρίτης τάξης μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικού έργου πέμπτης τάξης, αν το οικοδομικό έργο περιλαμβάνεται σε τεχνικό έργο για το οποίο ο εργολήπτης αυτός υποβάλλει την προσφορά του.

(3) Εγγεγραμμένος εργολήπτης και κάτοχος ισχύουσας ετήσιας άδειας μπορεί, εφόσον κατέχει την αντίστοιχη πείρα, να μετάσχει οποιουδήποτε διαγωνισμού αναφορικά με έργο υψηλότερης τάξης από αυτή της ετήσιας άδειάς του και της ίδιας κατηγορίας στην οποία είναι εγγεγραμμένος, αλλά δεν μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση του έργου αυτού, εκτός αν πριν από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως ανάθεσης έχει ήδη εξασφαλίσει την αναβάθμιση της ετήσιας άδειάς του στην αντίστοιχη τάξη του έργου.

Αδικήματα και ποινές

28. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση οποιασδήποτε απαγόρευσης που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) ή (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 24 ή του άρθρου 25 είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται-

(α) Σε περίπτωση πρώτης καταδίκης για αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή

(β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές.

Εξαιρούμενες οικοδομικές η και τεχνικές εργασίες

29. Ουδεμία διάταξη των άρθρων 24, 25, 26 ή 28 εφαρμόζεται ή αφορά σε-

(α) Οποιαδήποτε εργασία για την ανέγερση, κατασκευή, επέκταση, μετατροπή ή επιδιόρθωση ισόγειας οικοδομής συνολικού όγκου όχι μεγαλύτερου των εκατό κυβικών μέτρων και η οποία δεν αποτελεί κατοικία, τόπο εργασίας, δημόσιο κτίριο ή μέρος αυτών

(β) οποιοδήποτε οικοδομικό ή και τεχνικό έργο ή και οποιαδήποτε οικοδομική ή και τεχνική εργασία για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, και των συναφών κανονισμών του με εξαίρεση τα οικοδομικά ή και τεχνικά έργα που εκτελούνται για την Κυπριακή Δημοκρατία, εκ μέρους ή προς όφελος αυτής, ή για οποιοδήποτε τμήμα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας· ή

(γ) οποιαδήποτε εργασία για την εκτέλεση απλής φύσης τεχνικού έργου η αξία του οποίου δεν υπερβαίνει κατά το χρόνο της ανάληψης του έργου το ποσό το οποίο καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ακυρότητα συμβατικών υποχρεώσεων

30.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) κάθε συμφωνία, γραπτή ή προφορική, η οποία αφορά σε ανάθεση της εκτέλεσης οικοδομικού ή τεχνικού έργου σε μη εγγεγραμμένο εργολήπτη ή εγγεγραμμένο αλλά μη κάτοχο ισχύουσας ετήσιας άδειας ή εγγεγραμμένο αλλά μη κάτοχο ετήσιας άδειας αντίστοιχης της τάξης του τεχνικού ή οικοδομικού, ανάλογα με την περίπτωση, έργου είναι άκυρη.

(2) Χωρίς επηρεασμό της ποινικής ευθύνης οποιουδήποτε προσώπου δυνάμει του παρόντος Νόμου, η κατά το εδάφιο (1) ακυρότητα μπορεί στην περίπτωση εγγεγραμμένου ήδη εργολήπτη, να θεραπευθεί αναδρομικά αν αυτός, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία συνομολόγησης της συμβάσεως, εξασφαλίσει από το Συμβούλιο ετήσια άδεια της τάξης του οικοδομικού ή τεχνικού, ανάλογα με την περίπτωση, έργου που διαλαμβάνεται στη συμφωνία.

Ανέγερση ιδιόκτητης κατοικίας

31.—(1) Παρά τις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 24 και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει τα προσόντα για να εγγραφεί ως εργολήπτης δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή το οποίο αποδεδειγμένα ασκεί για δέκα τουλάχιστον έτη το επάγγελμα του κτίστη ή και κατασκευαστή καλουπιών, μπορεί με την έγκριση του Συμβουλίου να προβεί στην ανέγερση ιδιόκτητης κατοικίας για τη στέγαση της οικογένειάς του.

(2) Η έγκριση του Συμβουλίου παρέχεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και αφού καταβληθεί το καθορισμένο για το σκοπό αυτό τέλος.

(3) Το Συμβούλιο δεν παρέχει έγκριση δυνάμει του παρόντος άρθρου αν διαπιστώσει ότι-

(α) Το εμβαδόν της προς ανέγερση κατοικίας υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα, ή

(β) ο αιτητής, ή σύζυγος αυτού ή ανήλικο τέκνο αυτού διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία που μπορεί να στεγάσει την οικογένειά του:

Νοείται ότι για σκοπούς του παρόντος εδαφίου το εμβαδόν υπολογίζεται σύμφωνα με τη Σημείωση (3) του Πρώτου Πίνακα.

(4) Σε περίπτωση πώλησης κατοικίας η οποία έχει ανεγερθεί κατόπιν έγκρισης δυνάμει του παρόντος άρθρου, το πρόσωπο το οποίο ανήγειρε και στη συνέχεια πώλησε την κατοικία αυτή δεν μπορεί να εξασφαλίσει έγκριση για την ανέγερση νέας κατοικίας πριν από την παρέλευση δέκα ετών από την ημερομηνία πώλησης ή διάθεσης εκτός αν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι η κατοικία που πωλήθηκε δεν ικανοποιούσε, κατά την κρίση του Συμβουλίου, τις λογικές ανάγκες της οικογένειας του αιτητή.

(5) Η ανέγερση κατοικίας κατόπιν έγκρισης που χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου δε λογίζεται ως πείρα για σκοπούς εγγραφής προσώπου στο Μητρώο Εργοληπτών.

Έκδοση ετήσιας άδειας

32.—(1) Η αναφερόμενη στον παρόντα Νόμο ετήσια άδεια εκδίδεται από το Συμβούλιο στον καθορισμένο τύπο σε εγγεγραμμένους εργολήπτες κατόπιν αίτησης στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και καταβολής του καθορισμένου τέλους.

(2) Για σκοπούς χορήγησης ετήσιας άδειας τα έργα διακρίνονται ανάλογα με την κατηγορία τους σε οικοδομικά και τεχνικά και κατατάσσονται σε πέντε τάξεις, όπως ειδικότερα αναφέρεται στον Πρώτο Πίνακα.

(3) Εγγεγραμμένος εργολήπτης δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια Οικοδομικών ή και Τεχνικών έργων αναφορικά με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες πέντε τάξεις, νοουμένου ότι ικανοποιεί το Συμβούλιο, με την προσαγωγή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων, ότι-

(α) Πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα για καθεμία από τις πέντε τάξεις των οικοδομικών ή τεχνικών έργων, και

(β) διαθέτει τον απαραίτητο για την αιτούμενη τάξη οικοδομικών ή τεχνικών έργων, μηχανικό εξοπλισμό και μόνιμο τεχνικό υπαλληλικό προσωπικό:

Νοείται ότι κάτοχος ισχύουσας ετήσιας άδειας δικαιούται, οποτεδήποτε και εφόσον πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, να αποταθεί για αναβάθμιση της άδειας του κατόπιν γραπτής αίτησης στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και της καταβολής του καθορισμένου τέλους εξέτασης της αίτησης.

(4) Κάθε ετήσια άδεια που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου εκπνέει κανονικά, εκτός αν προηγουμένως αυτή ακυρωθεί ή ανασταλεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 34, την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους για το οποίο έχει εκδοθεί και μπορεί να ανανεώνεται κάτω από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και η έκδοσή της.

(5) Η ανανέωση της ετήσιας άδειας μπορεί να εξασφαλίζεται μέσα σε δύο μήνες πριν από την έναρξη του έτους στο οποίο αφορά ή οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια αυτού, αλλά αν εξασφαλίζεται κατά τη διάρκεια του έτους αυτού ο αιτητής οφείλει, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης ευθύνης του, να καταβάλει στο Συμβούλιο εκτός από το καθορισμένο τέλος ανανέωσης και πρόσθετη επιβάρυνση που υπολογίζεται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της παράλειψης όπως ειδικότερα θέλει καθοριστεί.

Ειδική άδεια σε ορισμένες περιπτώσεις

33.—(1) Παρά τις διατάξεις των άρθρων 26 και 32, το Συμβούλιο μπορεί, κατόπιν αίτησης στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και καταβολής του καθορισμένου τέλους, να χορηγεί άδεια σε εγγεγραμμένο εργολήπτη που είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών έργων πρώτης ή δεύτερης τάξης να εκτελέσει τεχνικό έργο τέταρτης ή πέμπτης τάξης, αν το τεχνικό έργο περιλαμβάνεται σε οικοδομικό έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο εργολήπτης αυτός το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση εγγεγραμμένου εργολήπτη κατόχου ετήσιας άδειας πρώτης ή δεύτερης τάξης τεχνικών έργων για την εκτέλεση οικοδομικού έργου τέταρτης ή πέμπτης τάξης που περιλαμβάνεται σε τεχνικό έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο εργολήπτης αυτός.

(2) Παρά τις διατάξεις των άρθρων 26 και 32, το Συμβούλιο μπορεί, κατόπιν αίτησης στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και καταβολής του καθορισμένου τέλους, να χορηγεί άδεια σε εγγεγραμμένο εργολήπτη που είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών έργων τρίτης τάξης να εκτελέσει τεχνικό έργο πέμπτης τάξης, αν το τεχνικό έργο περιλαμβάνεται σε οικοδομικό έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο εργολήπτης αυτός. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση εγγεγραμμένου εργολήπτη κατόχου ετήσιας άδειας τρίτης τάξης τεχνικών έργων για την εκτέλεση οικοδομικού έργου πέμπτης τάξης που περιλαμβάνεται σε τεχνικό έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο εργολήπτης αυτός.

Ακύρωση, αναστολή, άρνηση ανανέωσης ή υποβάθμιση ετήσιας άδειας

34.—(1) Όταν οποτεδήποτε μετά την έκδοση ετήσιας άδειας ο κάτοχος αυτής διαγράφεται από το Μητρώο Εργοληπτών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18, το Συμβούλιο μεριμνά αμέσως και ακυρώνει την ετήσια άδεια του συγκεκριμμένου εγγεγραμμένου εργολήπτη.

(2) Οποτεδήποτε το Συμβούλιο έχει λόγους να πιστεύει ότι ο εγγεγραμμένος και κάτοχος οποιασδήποτε ετήσιας άδειας-

(α) Έπαυσε να πληροί οποιαδήποτε προϋπόθεση ή απώλεσε οποιαδήποτε ιδιότητα που προβλέπεται ως προαπαιτούμενο για την έκδοση ετήσιας άδειας, ή

(β) απώλεσε οποιαδήποτε ικανότητα ή ιδιότητα που προαπαιτείται για τη συγκεκριμένη τάξη της άδειας του, ή

(γ) επανειλημμένα παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε υποχρέωση ή απαγόρευση που επιβάλλεται από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών, μπορεί, αφού προηγουμένως δώσει στον ενδιαφερόμενο την ευκαιρία να ακουστεί ή να υποβάλει γραπτώς οποιεσδήποτε παραστάσεις επιθυμεί, να προβεί, ανάλογα με την περίπτωση, σε ακύρωση, ή αναστολή της ετήσιας άδειας ή σε υποβιβασμό της σε κατώτερη τάξη ή να αρνηθεί την ανανέωση της.

(3) Το Συμβούλιο αναστέλλει την ισχύ ή το δικαίωμα έκδοσης ετήσιας άδειας εγγεγραμμένου εργολήπτη για όσο χρόνο το όνομα αυτού είναι καταχωρημένο στο Μητρώο ως τεχνικός διευθυντής εταιρείας.

(4) Σε περίπτωση ακύρωσης ή αναστολής οποιασδήποτε ετήσιας άδειας δυνάμει των εδαφίων (1), (2) ή (3), ο κάτοχος αυτός υπέχει υποχρέωση επιστροφής της στο Συμβούλιο μέσα σε 7 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου.

(5) Εγγεγραμμένος εργολήπτης ο οποίος δεν επιθυμεί την ανανέωση της ετήσιας άδειάς του υποχρεούται να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στο Συμβούλιο τουλάχιστο δύο μήνες πριν από την ημέρα κατά την οποία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο οφείλει να προβεί στην ανανέωσή της.

(6) Εγγεγραμμένος εργολήπτης μπορεί να ζητά γραπτώς την υποβάθμιση της ετήσιας άδειάς του.

(7) Παράλειψη συμμόρφωσης με την υποχρέωση που αναφέρεται στο εδάφιο (4) συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με τις ποινές που προβλέπονται για το αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 17.

Άσκηση του επαγγέλματος με τη μορφή συνεταιρισμών

35.—(1) Καμία διάταξη του παρόντος Νόμου δεν μπορεί να θεωρείται ή ερμηνεύεται ότι περιορίζει ή εμποδίζει οποιοδήποτε εγγεγραμμένο εργολήπτη και κάτοχο ισχύουσας ετήσιας άδειας να αναλαμβάνει και εκτελεί οικοδομικό ή τεχνικό έργο ως μέλος και για λογαριασμό οποιουδήποτε συνεταιρισμού (partnership).

(2) Η σχετική σύμβαση για την εκτέλεση του οικοδομικού ή τεχνικού, ανάλογα με την περίπτωση, έργου το οποίο αναλαμβάνεται από ένα μέλος του συνεταιρισμού για λογαριασμό του συνεταιρισμού αυτού θα πρέπει να συνομολογείται στο όνομα τουλάχιστον ενός μέλους του συνεταιρισμού το οποίο είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης και κάτοχος ετήσιας άδειας της τάξης και κατηγορίας του προς ανάληψη έργου και να επιβεβαιώνεται από το μέλος αυτό με την προσθήκη, μετά την υπογραφή του, των ακόλουθων, ανάλογα με την περίπτωση, λέξεων:

"εμπορευομένου με άλλο ως", ή

"εμπορευομένου με άλλους ως", ή

"εμπορευομένων με άλλο ως", ή

"εμπορευομένων με άλλους ως",

ακολουθουμένων από το όνομα ή την επωνυμία του συνεταιρισμού, καθώς και από αναφορά ότι η σύμβαση συνομολογείται για λογαριασμό του συνεταιρισμού αυτού.

(3) Πρόσωπο το οποίο, ενεργώντας ως μέλος ή για λογαριασμό συνεταιρισμού, συνομολογεί ή επιβεβαιώνει σύμβαση κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες:

Νοείται ότι παράλειψη τήρησης οποιασδήποτε από τις διατυπώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) δεν επιφέρει αφ' εαυτής ακυρότητα της συνομολογούμενης σύμβασης.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ένα ή περισσότερα μέλη του συνεταιρισμού για λογαριασμό του οποίου εγγεγραμμένος εργολήπτης συνομολογεί σύμβαση για την εκτέλεση οικοδομικού ή τεχνικού έργου δυνάμει του εν λόγω εδαφίου μπορεί να επιβεβαιώσει με γραπτή σημείωση πάνω στη σύμβαση ότι πραγματικά η εν λόγω σύμβαση συνομολογήθηκε για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τους.

(5) Σε περίπτωση εκτέλεσης έργου από συνεταιρισμό στον οποίο μετέχουν περισσότεροι του ενός εγγεγραμμένοι εργολήπτες, η πείρα θα κατανέμεται, τηρουμένων των αναλογιών, μεταξύ των εγγεγραμμένων στο μητρώο εργοληπτών συναιτέρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Τρίτου Πίνακα.

Αλλαγή κατηγορίας, τάξης και είδους έργων από το Συμβούλιο σε ορισμένες περιπτώσεις

36. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το Συμβούλιο, μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, να καθορίζει και να αλλάζει τελειωτικά την κατηγορία, τάξη ή και το είδος κάποιου ή κάποιων οικοδομικών ή και τεχνικών έργων αν η φύση, περιλαμβανομένου και του βαθμού δυσκολίας, ή και η χρήση στην οποία θα τεθεί το έργο, δικαιολογεί τούτο.

Υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας

37. Με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης έχει υποχρέωση να αναρτά στο εργοτάξιο του έργου που εκτελεί και να διατηρεί αναρτημένη, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και σε τέτοια περίοπτη θέση πινακίδα τέτοιου τύπου, στην οποία θα αναγράφονται με ευδιάκριτους χαρακτήρες το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός του εργολήπτη όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Μητρώο καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία όπως ενδεχομένως ήθελε καθορισθεί.

Συμβάσεις για εκτέλεση έργων να είναι γραπτές

38.—(1) Κάθε σύμβαση βάση της οποίας εγγεγραμμένος εργολήπτης αναλαμβάνει από μόνος του ή μαζί με άλλους να εκτελέσει οικοδομικό ή τεχνικό έργο αξίας μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων λιρών Κύπρου δε θα είναι έγκυρη και νομικά εκτελεστή εναντίον του αντισυμβαλλομένου για λογαριασμό του οποίου θα εκτελεστεί το έργο εκτός αν η σύμβαση-

(α) Είναι γραπτή και υπογεγραμμένη τόσο από αυτόν που θα εκτελέσει το έργο όσο και από τον αντισυμβαλλόμενο για τον οποίο το έργο θα εκτελεστεί, και

(β) περιγράφει το προς εκτέλεση έργο.

(2) Κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης που σύμφωνα με το εδάφιο (1) συνάπτει σύμβαση ανάληψης και εκτέλεσης οποιουδήποτε οικοδομικού ή και τεχνικού έργου υποχρεούται εντός 14 ημερών από της συνομολογήσεως της συμβάσεως να αποστείλει προς το Συμβούλιο γραπτή γνωστοποίηση για την υπογραφή της συμβάσεως αυτής στην οποία θα αναφέρει και την ημερομηνία που σκοπεύει να αρχίσει την κατασκευή του έργου.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, κάθε εγγεγραμμένος εργολήπτης ο οποίος αναλαμβάνει να εκτελέσει οποιοδήποτε οικοδομικό ή και τεχνικό έργο οφείλει, με γραπτή ειδοποίησή του που αποστέλλεται στο Συμβούλιο τουλάχιστο 14 μέρες πριν από την έναρξη του έργου, να γνωστοποιεί σ' αυτό την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης του έργου και, χωρίς επηρεασμό ως προ το περιεχόμενο της ειδοποίησης αυτής, να αναφέρει μεταξύ άλλων το είδος, την τάξη, την τοποθεσία και περιγραφή της εργασίας που πρόκειται να εκτελεσθεί.

(4) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με την υποχρέωση που επιβάλλεται δυνάμει των εδαφίων (1), (2) και (3) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους εννέα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές.

(5) Η εγκυρότητα των συμβάσεων για την εκτέλεση έργων δε θα επηρεάζεται από την παράλειψη συμμόρφωσης προς τις πρόνοιες των εδαφίων (2) και (3).

Εικονική ανάληψη έργου

39.—(1) Η εικονική εκ μέρους εγγεγραμμένου εργολήπτη ορισμένης τάξης ανάληψη έργου, προκειμένου αυτό να εκτελεστεί από μη εγγεγραμμένο ή και κάτοχο ετήσιας άδειας της τάξης και κατηγορίας του έργου πρόσωπο ή εργολήπτη ο οποίος πράττει οτιδήποτε ή παραλείπει οτιδήποτε με σκοπό να βοηθήσει ή βοηθά οποιοδήποτε πρόσωπο να υποβάλει προσφορά ή να αναλάβει ή να εκτελέσει οποιοδήποτε έργο κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης θα τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £2,000 ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και τις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση επανειλημμένης διάπραξης του αδικήματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το Συμβούλιο μπορεί, ασκώντας την πειθαρχική του εξουσία, να επιβάλει στον υπότροπο παραβάτη αναστολή της ετήσιας άδειάς του για όσο χρόνο ήθελε κριθεί σκόπιμο ή τη διαγραφή του από το Μητρώο Εργοληπτών.