ΜΕΡΟΣ V ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πειθαρχικά αδικήματα

40.—(1) Εγγεγραμμένος εργολήπτης διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα και υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη αν-

(α) Διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ή

(β) έχει επιτύχει την εγγραφή του στο Μητρώο Εργοληπτών ή έχει εξασφαλίσει ετήσια άδεια με τη χρήση ψευδών ή δόλιων παραστάσεων ή δηλώσεων, ή

(γ) ενεργήσει ή παραλείψει οτιδήποτε με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις εργολήπτη, ή

(δ) είναι υπαίτιος οποιασδήποτε σοβαρής κατασκευαστικής κακοτεχνίας που οφείλεται σε αμελή ή δόλια ενέργεια ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεύθυνη ή απερίσκεπτη πράξη ή παράλειψή του, ή

(ε) κατά την άσκηση του επαγγέλματος επιδεικνύει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συμπεριφορά ανάρμοστη ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα ή που υποβιβάζει το κύρος και την υπόληψη του επαγγέλματος του εργολήπτη.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος "καθήκοντα ή υποχρεώσεις εργολήπτη" περιλαμβάνει κάθε καθήκον ή υποχρέωση που επιβάλλεται σε εργολήπτη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών ή οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος νόμου.

Πειθαρχικές ποινές

41.—(1) Οι πιο κάτω πειθαρχικές ποινές μπορούν να επιβληθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

(α) Επίπληξη·

(β) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες·

(γ) υποβιβασμός σε κατώτερη τάξη οικοδομικών ή και τεχνικών έργων για τόσο χρονικό διάστημα όπως το Συμβούλιο ήθελε κρίνει σκόπιμο·

(δ) αναστολή της ετήσιας άδειας για τόσο χρονικό διάστημα όπως το Συμβούλιο ήθελε κρίνει σκόπιμο·

(ε) διαγραφή του ονόματος του εργολήπτη από το Μητρώο Εργοληπτών.

(2) Για το ίδιο πειθαρχικό αδίκημα δεν επιβάλλονται περισσότερες από μια πειθαρχικές ποινές:

Νοείται ότι η ποινή της επίπληξης μπορεί να επιβληθεί μαζί με μια οποιαδήποτε άλλη ποινή που προβλέπεται στο εδάφιο (1).

(3) Στην περίπτωση διαγραφής του ονόματος εργολήπτη από το Μητρώο Εργοληπτών ως αποτέλεσμα πειθαρχικής ποινής που επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Μέρους, ο διαγραφόμενος εργολήπτης δε δικαιούται να εγγραφεί, ούτε να ζητήσει την παροχή Πιστοποιητικού Εγγραφής για τόση χρονική περίοδο όπως το Συμβούλιο ήθελε καθορίσει με την απόφαση της διαγραφής του εγγεγραμμένου εργολήπτη.

Έρευνα πειθαρχικών αδικημάτων

42.—(1) Όταν καταγγελθεί στο Συμβούλιο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποπέσει στην αντίληψή του ότι εγγεγραμμένος εργολήπτης δυνατό να έχει διαπράξει οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 40, τότε το Συμβούλιο μεριμνά αμέσως όπως διεξαχθεί έρευνα σύμφωνα με διαδικασία η οποία θέλει καθοριστεί στους κανονισμούς.

(2) Όταν από την έρευνα που έχει διεξαχθεί δυνάμει του εδαφίου (1) αποδειχτεί εκ πρώτης όψεως η διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος ο εγγεγραμμένος εργολήπτης για τον οποίο πρόκειται πληροφορείται γραπτώς για την εναντίον του υπόθεση και παρέχεται σ' αυτόν ευκαιρία να ακουστεί είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.

(3) Η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται σύμφωνα με διαδικασία η οποία ήθελε καθοριστεί με κανονισμούς.

(4) Το Συμβούλιο με την απόφασή του μπορεί είτε να βρει τον εμπλεκόμενο εγγεγραμμένο εργολήπτη ένοχο όλων ή οποιωνδήποτε από τα πειθαρχικά αδικήματα για τα οποία κατηγορείται και να του επιβάλει οποιαδήποτε από τις πειθαρχικές ποινές την οποία θα δικαιολογούσαν οι περιστάσεις της υπόθεσης ή να τον απαλλάξει από την κατηγορία.

(5) Κάθε φυσικό πρόσωπο περιλαμβανομένου εγγεγραμμένου εργολήπτη το οποίο, εφόσον καλείται κανονικά να εμφανιστεί ενώπιον του Συμβουλίου, παραλείπει να προσέλθει κατά το χρόνο και στο χρόνο που αναφέρεται στην κλήση ή κατά τη διάρκεια της ακρόασης της υπόθεσης, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες.

Σχέση ποινικής και πειθαρχικής δίωξης

43.—(1) Αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον εργολήπτη, καμία πειθαρχική δίωξη δεν επιτρέπεται να ασκηθεί ή συνεχισθεί εναντίον του για λόγους που σχετίζονται με την ποινική δίωξη μέχρις ότου αυτή πάρει οριστικό τέλος.

(2) Εργολήπτης που διώκεται για ποινικό αδίκημα και δε βρίσκεται ένοχος δεν μπορεί να διωχτεί πειθαρχικά για την ίδια κατηγορία, μπορεί όμως να διωχτεί για πειθαρχικό αδίκημα που προκύπτει από τη διαγωγή του, η οποία σχετίζεται με την ποινική υπόθεση, αλλά δεν εγείρει το ίδιο επίδικο θέμα όπως εκείνο της κατηγορίας κατά την ποινική δίωξη.

(3) Όταν εγγεγραμμένος εργολήπτης καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που κατά την κρίση του Συμβουλίου ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, είτε η καταδίκη επικυρωθεί ύστερα από έφεση ή δεν ασκηθεί έφεση, το Συμβούλιο λαμβάνει το γρηγορότερο αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας του δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση και του δικαστηρίου στο οποίο ασκήθηκε έφεση και, χωρίς περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης και αφού δώσει στον ενδιαφερόμενο εργολήπτη την ευκαιρία να υποβάλει οποιεσδήποτε παραστάσεις επιθυμεί, προβαίνει στην επιβολή της πειθαρχικής ποινής την οποία θα δικαιολογούσαν οι περιστάσεις.