ΜΕΡΟΣ III ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
Τήρηση Μητρώου Εργοληπτών

14.—(1) Το Συμβούλιο, με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, καταρτίζει και στη συνέχεια τηρεί μητρώο (στο εξής αναφερόμενο ως το Μητρώο Εργοληπτών) στο οποίο καταχωρείται το όνομα, η διεύθυνση και οποιαδήποτε άλλα χρήσιμα στοιχεία κάθε προσώπου ή εταιρείας που εγγράφεται ως εργολήπτης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι καταχωρήσεις που γίνονται στο Μητρώο Εργοληπτών μπορούν να αποδεικνύονται με τέτοια αντίγραφα, πιστοποιημένα κατά τον τρόπο που ήθελε αποφασίσει το Συμβούλιο, και τα αντίγραφα αυτά θα αποτελούν αποδεκτή μαρτυρία σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία κάθε θέματος ή γεγονότος του οποίου επιτρέπεται η καταχώρηση στο Μητρώο δυνάμει του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών.

Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο

15.—(1) Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοληπτών ως εργολήπτης οικοδομικών ή τεχνικών έργων ορισμένης τάξης εφόσον το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι αυτός-

(α) Είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο και ικανό πρόσωπο για να εγγραφεί,

(β) δεν τελεί υπό οποιαδήποτε νομική ανικανότητα δυνάμει δικαστικής απόφασης,

(γ) κατέχει επαρκή πρακτική και εποπτική πείρα σε ολοκληρωμένα οικοδομικά ή τεχνικά έργα, ανάλογα με την περίπτωση, και επαρκείς γνώσεις σε όλους τους επιμέρους τομείς της οικοδομικής βιομηχανίας αν πρόκειται για εγγραφή στα οικοδομικά έργα ή της κατασκευής τεχνικών έργων αν πρόκειται για εγγραφή στα τεχνικά έργα, ώστε να καθιστούν τον ενδιαφερόμενο ικανό να διεκπεραιώνει με επιτυχία όλες τις λειτουργίες και να ανταποκρίνεται στις ευθύνες και τα καθήκοντα ενός εγγεγραμμένου εργολήπτη,

(δ) πληροί τις προϋποθέσεις ως προς την απαιτούμενη πείρα για να επιτύχει την έκδοση ετήσιας άδειας οποιασδήποτε από τις τάξεις οικοδομικών ή και τεχνικών έργων που αναφέρεται στο Δεύτερο Πίνακα,

(ε) προτίθεται να ασκεί το επάγγελμα του εργολήπτη ως την κύρια του απασχόληση,

(στ) έχει επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις που διοργανώνονται από το Συμβούλιο, και

(ζ) είναι κάτοχος οποιουδήποτε από τα ακόλουθα ακαδημαϊκά ή πρακτικά προσόντα:

(i) πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας ή απόφοιτος ανώτατης σχολής σε συναφή ειδίκευση, ή

(ii) απόφοιτος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή άλλης ισότιμης Ανώτερης Σχολής σε ειδίκευση της πολιτικής μηχανικής ή σε συναφή ειδίκευση, ο οποίος κατέχει πείρα δύο τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων μετά την αποφοίτησή του, ή

(iii) αδειούχος τεχνικός οικοδομών ή απόφοιτος Κυπριακής Τεχνικής Σχολής ή ισότιμης τεχνικής σχολής του εξωτερικού σε ειδίκευση οικοδομικών ή τεχνικών έργων, ο οποίος κατέχει πρακτική πείρα τεσσάρων τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων μετά την αποφοίτησή του, από τα οποία τα δύο έτη ως επιστάτης, ή

(iv) απόφοιτος σχολής μέσης παιδείας, ο οποίος κατέχει πρακτική πείρα πέντε τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων μετά την αποφοίτησή του από τα οποία τα τρία έτη ως επιστάτης, ή

(ν) απόφοιτος συστήματος μαθητείας, ο οποίος κατέχει πείρα έξι τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων μετά την αποφοίτησή του από τα οποία τα τρία έτη ως τεχνίτης και τα υπόλοιπα τρία ως επιστάτης, ή

(vi) απόφοιτος συστήματος μαθητείας και απόφοιτος επιμορφωτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αναφορικά με-

(αα) την επιμέτρηση και κοστολόγηση οικοδομικών ή τεχνικών εργασιών, και

(ββ) την υψομέτρηση και χάραξη οικοδομών σε οικόπεδα, και

(γγ) την επίβλεψη και έλεγχο οικοδομικών ή τεχνικών έργων, και

(δδ) κατέχει πείρα έξι τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων, από τα οποία τα τέσσερα έτη ως τεχνίτης και τα υπόλοιπα δύο έτη ως επιστάτης, ή

(vii) γνώστης ανάγνωσης και γραφής, ο οποίος κατέχει πείρα επτά τουλάχιστο συνολικών ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων από τα οποία τα τέσσερα έτη ως τεχνίτης και τα υπόλοιπα τρία ως επιστάτης, ή

(viii) γνώστης ανάγνωσης και γραφής και απόφοιτος επιμορφωτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αναφορικά με-

(αα) την επιμέτρηση και κοστολόγηση οικοδομικών ή τεχνικών εργασιών, και

(ββ) την υψομέτρηση και χάραξη οικοδομών σε οικόπεδα, και

(γγ) την επίβλεψη και έλεγχο οικοδομικών ή τεχνικών έργων, και

(δδ) κατέχει πείρα επτά τουλάχιστο συνολικά ετών στην εκτέλεση ολοκληρωμένων οικοδομικών ή τεχνικών έργων, από τα οποία τα πέντε έτη ως τεχνίτης και τα υπόλοιπα δύο έτη ως επιστάτης:

Νοείται ότι, όποιος κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) απαλλάσσεται από την προβλεπόμενη στην παράγραφο (στ) υποχρέωση επιτυχίας σε γραπτές εξετάσεις.

(2) Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο ταυτόχρονα ως εργολήπτης οικοδομικών και τεχνικών έργων εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής που απαιτούνται για την κάθε κατηγορία από τον παρόντα Νόμο.

(3) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) μη κύπριος πολίτης ή μη πολίτης άλλου κράτους μέλους, ο οποίος είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο, δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοληπτών, νοουμένου ότι πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.

(4) Για σκοπούς εγγραφής πολιτών κρατών μελών στο Μητρώο και της κατά πρώτον χορήγησης ετήσιας άδειας σ’ αυτούς, η εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) σ’ αυτούς, γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Υποβολή και εξέταση αιτήσεων για εγγραφή

16.—(1) Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοληπτών, είτε για τεχνικά είτε για οικοδομικά έργα, υποβάλλει στο Συμβούλιο γραπτή αίτηση στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο.

(2) Με την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής καταβάλλει το καθορισμένο τέλος για την εξέταση της αίτησής του, το οποίο ανεξάρτητα από την τύχη της αίτησης, δεν επιστρέφεται. Η αίτηση υποστηρίζεται από τέτοια αποδεικτικά στοιχεία τα οποία το Συμβούλιο απαιτεί.

(3) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση εγγραφής και απαντά στον αιτητή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, νοουμένου ότι η αίτηση είναι επαρκώς συμπληρωμένη, παρέχοντας ταυτόχρονα, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, τους συγκεκριμένους λόγους της απόρριψης:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση προς τον αιτητή, να ζητήσει από αυτόν να παράσχει γραπτώς στο Συμβούλιο, μέσα σε τέτοια εύλογη προθεσμία που ήθελε καθοριστεί στην ειδοποίηση, τέτοια περαιτέρω στοιχεία και πληροφορίες, όπως το Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει αναγκαία για την εξέταση της αίτησής του. Το χρονικό διάστημα εξέτασης της αίτησης στην περίπτωση αυτή θα  παρατείνεται  για ένα μήνα:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το Συμβούλιο δεν απαντήσει στον αιτητή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή παράτασης της προθεσμίας, δεν θεωρείται ότι ο αιτητής έχει εγγραφεί στο Μητρώο και δεν επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα του εργολήπτη στη Δημοκρατία.

(4) [Διαγράφηκε].

Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής

17.—(1) Με την εγγραφή εργολήπτη στο Μητρώο Εργοληπτών, το Συμβούλιο εκδίδει σ' αυτόν Πιστοποιητικό Εγγραφής στον καθορισμένο τύπο· το πιστοποιητικό αυτό συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το πρόσωπο που αναφέρεται σ' αυτό έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαγραφής, ακύρωσης ή αναστολής εγγραφής δυνάμει του άρθρου 18, ο εγγεγραμμένος εργολήπτης ή ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Εγγραφής έχει υποχρέωση να επιστρέψει στο Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία 7 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου, το σχετικό Πιστοποιητικό Εγγραφής.

(3) Εγγεγραμμένος εργολήπτης ή ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Εγγραφής ο οποίος παραλείπει, χωρίς οποιαδήποτε εύλογη αιτία, να εκπληρώσει εμπρόθεσμα τη δυνάμει του εδαφίου (2) υποχρέωση του, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες και σε περαιτέρω χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι λίρες για κάθε ημέρα ή μέρος της ημέρας κατά την οποία συνεχίστηκε πριν από την καταδίκη ή συνεχίζεται μετά την καταδίκη ή παράλειψη συμμόρφωσης.

Διαγραφή, ακύρωση, αναστολή ή διόρθωση εγγραφής

18.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο έχει εξουσία να αποφασίζει, ανάλογα με την περίπτωση, τη διαγραφή από το Μητρώο Εργοληπτών ή την ακύρωση ή αναστολή της εγγραφής οποιουδήποτε εγγεγραμμένου εργολήπτη ο οποίος-

(α) Αιτείται γραπτώς τη διαγραφή του ονόματος του από το Μητρώο, ή

(β) έχει εγγραφεί στο Μητρώο εσφαλμένα ή κατόπιν δόλιας ενέργειας ή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων ή παραστάσεων είτε του ιδίου είτε τρίτου προσώπου, ή

(γ) απώλεσε οποιαδήποτε ιδιότητα, προσόν ή προϋπόθεση, η κατοχή των οποίων είναι απαραίτητη για την εγγραφή ή παραμονή του στο Μητρώο, ή

(δ) παρέλειψε μέσα σε περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο να αποταθεί στο Συμβούλιο για την έκδοση ετήσιας άδειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 32, ή παρέλειψε να ανανεώσει αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτής, εκτός εάν αυτός ειδοποιήσει γραπτώς το Συμβούλιο, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, ότι προτίθεται να μην ανανεώσει την ετήσια άδεια για το τρέχον έτος, ή

(ε) απώλεσε δυνάμει δικαστικής απόφασης τη δυνατότητα προς δικαιοπραξία, ή

(στ) όντας νομικό πρόσωπο, έχει εκδοθεί εναντίον του δικαστική απόφαση για διάλυσή του ή έχει το ίδιο διακόψει τις εργασίες του.

(2) Το όνομα οποιουδήποτε εγγεγραμμένου εργολήπτη θεωρείται ότι διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο από και με-

(α) Την έκδοση από το Δικαστήριο διατάγματος διαρκούς νοσηλείας με βάση τον περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο.

(β) το θάνατο του, ή

(γ) την παράλειψη ανανέωσης της ετήσιας άδειάς του για χρονικό διάστημα δύο διαδοχικών ετών ανεξάρτητα από την παροχή ή μη σχετικής ειδοποίησης δυνάμει του εδαφίου (1)(δ), ή

(δ) την καταδίκη του για πειθαρχικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου και την επιβολή σ' αυτόν της πειθαρχικής ποινής της διαγραφής από το Μητρώο.

(3) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών του Συμβουλίου δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), το Συμβούλιο έχει επίσης εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), να προβαίνει αυτεπάγγελτα σε οποιαδήποτε άλλη απάλειψη ή διόρθωση των καταχωρήσεων στο Μητρώο Εργοληπτών η οποία ήθελε αποδειχθεί ψευδής, ανακριβής ή λανθασμένη για το σκοπό αυτό συντάσσεται έκθεση που καταχωρείται στα πρακτικά και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

(4) Πριν από κάθε διαγραφή, ακύρωση ή αναστολή δυνάμει των παραγράφων (β),(γ) και (δ) του εδαφίου (1) ή πριν από κάθε απάλειψη ή διόρθωση δυνάμει του εδαφίου (3), το Συμβούλιο γνωστοποιεί τη σχετική πρόθεσή του στον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο εργολήπτη και παρέχει σ' αυτόν λογική ευκαιρία να υποβάλει οποιεσδήποτε τυχόν ενστάσεις ή παραστάσεις που επιθυμεί εναντίον μιας τέτοιας ενέργειας.

Δικαίωμα εγγραφής εταιρειών

19.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εταιρεία νόμιμα συνεστημένη και εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος μπορεί, κατόπιν γραπτής αίτησης στο καθορισμένο από το Συμβούλιο έντυπο και καταβολής του καθορισμένου τέλους, να εγγραφεί στο Μητρώο ως εργολήπτης αναφορικά με οικοδομικά ή τεχνικά έργα ορισμένης κατηγορίας και τάξης και να λάβει Πιστοποιητικό Εγγραφής και ανάλογη ετήσια άδεια εργολήπτη, εφόσον το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι η εταιρεία αυτή-

(α) Εργοδοτεί πάνω σε πλήρη και συνεχή βάση ένα τουλάχιστο τεχνικό διευθυντή ο οποίος για τους σκοπούς του παρόντος νόμου διευθύνει και εποπτεύει τα οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την περίπτωση, έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία και ο οποίος κατέχει τα προσόντα και περιβάλλεται με τις εξουσίες και τα καθήκοντα όπως αναφέρονται ειδικότερα στο εδάφιο (2), και

(β) έχει, δυνάμει του καταστατικού ή ιδρυτικού της εγγράφου, την εξουσιοδότηση και την ικανότητα να ασκεί τις εργασίες του εργολήπτη, και

(γ)  έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 347 του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113),

(δ) πληροί κατά τα άλλα όλες τις άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή και έκδοση ετήσιας άδειας σε φυσικά πρόσωπα.

(2) Ο τεχνικός διευθυντής που αναφέρεται στο εδάφιο (1) πρέπει να κατονομάζεται στην αίτηση εγγραφής της εταιρείας και να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του τα ακόλουθα προσόντα και αρμοδιότητες-

(α) Είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο πρόσωπο ακέραιου χαρακτήρα και ικανό να αναλάβει διευθυντικές αρμοδιότητες,

(β) με την επιφύλαξη του άρθρου 23, είναι ήδη εγγεγραμμένος εργολήπτης αναφορικά με οικοδομικά, τεχνικά έργα της κατηγορίας και της τάξης εκείνης για την οποία επιδιώκει να εγγραφεί η εταιρεία, και

(γ) έχει δυνάμει της συμβάσεως διορισμού του τέτοια εξουσία, καθήκοντα και ευθύνες, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διεύθυνση και εποπτεία της όλης κατασκευής των οικοδομικών ή τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία αναλαμβάνει και εκτελεί η εταιρεία.

(3) Κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής εταιρείας ο κατονομαζόμενος σ' αυτή τεχνικός διευθυντής απαιτείται, επί ποινή ακυρότητας της αίτησης, να προσέρχεται αυτοπροσώπως και υπογράφει, ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου του Συμβουλίου, γραπτή δήλωση στον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο ότι αποδέχεται το διορισμό του ως τεχνικού διευθυντή της εταιρείας και ότι αναλαμβάνει, εν γνώσει των συνεπειών της αποδοχής αυτής, όλες τις αρμοδιότητες, καθήκοντα και ευθύνες του τεχνικού διευθυντή που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή και των Κανονισμών.

(4) Το Συμβούλιο εξετάζει χωρίς καθυστέρηση την αίτηση και εφόσον ικανοποιηθεί ότι ο κατονομαζόμενος στην αίτηση τεχνικός διευθυντής κατέχει τα προσόντα και τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2), μεριμνά αμέσως για την εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο εργοληπτών και εκδίδει σε αυτή το σχετικό Πιστοποιητικό Εγγραφής.

(5) Με την εγγραφή της στο Μητρώο, κάθε εταιρεία αποκτά δικαίωμα να αποταθεί για την έκδοση ετήσιας άδειας οικοδομικών ή και τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση, μέχρι την τάξη που αντιστοιχεί με την πείρα που κατέχει ο τεχνικός διευθυντής της ή, σε περίπτωση που η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από έναν τεχνικούς διευθυντές, μέχρι την τάξη που αντιστοιχεί με την πείρα που κατέχει ο τεχνικός διευθυντής της με την μέγιστη πείρα. Σε τέτοια περίπτωση το Συμβούλιο θα εκδίδει την αιτούμενη ετήσια άδεια εφόσον η Εταιρεία πληροί κατά τα άλλα όλες τις άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την έκδοση ετήσιας άδειας της τάξης αυτής σε φυσικά πρόσωπα.

Αντικατάσταση τεχνικού διευθυντή

20. Οποιαδήποτε εγγεγραμμένη εταιρεία μπορεί, οποτεδήποτε μετά την εγγραφή της, να αποταθεί στο Συμβούλιο για την αντικατάσταση του υφιστάμενου τεχνικού διευθυντή της, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 19 αναφορικά με τη γραπτή δήλωση αποδοχής του νέου τεχνικού διευθυντή και την εξέτασή της από το Συμβούλιο:

Νοείται ότι η ενεργοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης τεχνικού διευθυντή δεν απαλλάσσει εγγεγραμμένη εταιρεία, εκτός όπως προβλέπεται στο επόμενο άρθρο 21, της υποχρέωσής της να διατηρεί μεταξύ του προσωπικού της έναν τουλάχιστο τεχνικό διευθυντή διορισμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 19.

Προϋποθέσεις παραμονής στο Μητρώο

21.—(1) Το δικαίωμα εταιρείας να παραμένει εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτών υφίσταται μόνο για όσο χρόνο αυτή διατηρεί μεταξύ του προσωπικού της έναν τουλάχιστο τεχνικό διευθυντή διορισμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 19.

(2) Παράλειψη εγγεγραμμένης εταιρείας να διατηρεί συνεχώς μεταξύ του προσωπικού της έναν τουλάχιστο τεχνικό διευθυντή όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) συνιστά λόγο διαγραφής της εταιρείας από το Μητρώο, εκτός αν και για όσο χρονικό διάστημα το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες του δυνάμει του εδαφίου (4), αποφασίσει να παρατείνει την αναφερόμενη στο εδάφιο (3) προθεσμία διορισμού νέου τεχνικού διευθυντή.

(3) Όταν ο μοναδικός εγκεκριμένος και καταχωρημένος ως τεχνικός διευθυντής εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο παύσει να ενεργεί ή καταστεί ανίκανος να ενεργεί με την ιδιότητα του αυτή, τόσο αυτός όσο και η εταιρεία του οφείλουν όπως μέσα σε προθεσμία 14 ημερών από την ημερομηνία του γεγονότος, γνωστοποιήσουν γραπτώς στο Συμβούλιο το γεγονός αυτό, η δε εταιρεία οφείλει περαιτέρω μέσα στην ίδια πιο πάνω προθεσμία να προβεί στο διορισμό νέου τεχνικού διευθυντή, τηρουμένων κατ' αναλογία των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 19.

(4) Το Συμβούλιο έχει εξουσία, σε δικαιολογημένες κατά την κρίση του περιπτώσεις, να παρατείνει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) προθεσμία διορισμού νέου τεχνικού διευθυντή, κάτω από τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που κρίνεται απαραίτητο να επιβάλει με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των εργασιών της εταιρείας, για όσο χρονικό διάστημα ήθελε θεωρηθεί εύλογο κατά τις περιστάσεις, όχι όμως πέραν των 6 μηνών.

Πίστωση εκτελούμενων έργων υπέρ του τεχνικού διευθυντή

22.—(1) Τεχνικός διευθυντής εταιρείας, καταχωρημένος στο Μητρώο Εργοληπτών ως τέτοιος, θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ότι έχει εκτελέσει όλα τα οικοδομικά ή τεχνικά έργα τα οποία έχουν εκτελεσθεί από ή για λογαριασμό της εταιρείας του για όλο το διάστημα κατά το οποίο το όνομά του είναι καταχωρημένο στο Μητρώο ως τεχνικός διευθυντής και δικαιούται να πιστωθεί με την ανάλογη πείρα.

(2) Όταν εταιρεία, εγγεγραμμένη ως εργολήπτης, διαθέτει περισσότερους από έναν τεχνικούς διευθυντές, η πείρα των εκτελούμενων από αυτή έργων κατανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Τρίτου Πίνακα, σε εκείνο ή εκείνους τους τεχνικούς διευθυντές οι οποίοι πραγματικά το εκτέλεσαν.

(3) Κάθε έργο το οποίο αναλαμβάνει να εκτελέσει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, διευθύνεται και εποπτεύεται απαραίτητα από έναν τουλάχιστον ή περισσότερους τεχνικούς διευθυντές του νομικού προσώπου, της κατηγορίας και της τάξης του εκτελούμενου έργου.

(4) Στην εγγεγραμμένη ως εργολήπτη εταιρεία πιστώνεται απλώς η αξία κάθε εκτελούμενου από αυτή έργου για όλους τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός για σκοπούς αναβάθμισής της.

Δικαίωμα ορισμένων εταιρειών να έχουν ως τεχνικούς διευθυντές μη εγγεγραμμένους εργολήπτες

23.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 19, εταιρεία η οποία συμπλήρωσε ή συμπληρώνει, είτε πριν είτε μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, πενταετή περίοδο εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτών και η οποία έχει μέχρι τότε εκτελέσει οικοδομικά ή τεχνικά έργα, ανάλογα με την αιτούμενη κατάταξη, συνολικής αξίας τουλάχιστο-

(α) Πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα να είναι αξίας τουλάχιστον εννιακοσίων χιλιάδων λιρών για την πρώτη τάξη, ή

(β) τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα να είναι αξίας τουλάχιστο πεντακοσίων χιλιάδων λιρών για τη δεύτερη τάξη, ή

(γ) ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα να είναι αξίας τουλάχιστον εκατό τριάντα χιλιάδων λιρών για την τρίτη τάξη, ή

(δ) πεντακοσίων χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα να είναι αξίας τουλάχιστο πενήντα χιλιάδων λιρών για την τέταρτη τάξη, ή

(ε) εκατό χιλιάδων λιρών, από τα οποία το ένα να είναι αξίας τουλάχιστο τριάντα χιλιάδων λιρών για την πέμπτη τάξη,

δικαιούται να διορίζει ως τεχνικό διευθυντή της, αντί εγγεγραμμένο εργολήπτη, πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα ή κάτοχο διπλώματος σε συναφή ειδίκευση όπως ειδικότερα καθορίζεται στο εδάφιο (2).

(2) Πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτονας ή κάτοχος διπλώματος σε συναφή ειδίκευση μπορεί να διοριστεί ως τεχνικός διευθυντής εταιρείας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αν έχει-

(α) Προκειμένου για εταιρεία που ήταν καταταγμένη ή που αιτείται να καταταγεί στην πρώτη τάξη, δωδεκαετή συνολική πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση έργων, ή δωδεκαετή συνολική πείρα στη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή

(β) προκειμένου για εταιρεία που ήταν καταταγμένη ή που αιτείται να καταταγεί στη δεύτερη τάξη, δεκαετή συνολική πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση έργων, ή δεκαετή συνολική πείρα στη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή

(γ) προκειμένου για εταιρεία που ήταν καταταγμένη ή που αιτείται να καταταγεί στην τρίτη τάξη, οκταετή συνολική πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή οκταετή συνολική πείρα στη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή

(δ) προκειμένου για εταιρεία που ήταν καταταγμένη ή που αιτείται να καταταγεί στην τέταρτη τάξη, εξαετή συνολική πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή εξαετή συνολική πείρα στη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή

(ε) προκειμένου για εταιρεία που ήταν καταταγμένη ή που αιτείται να καταταγεί στην πέμπτη τάξη, τετραετή συνολική πείρα στην εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων, ή τετραετή συνολική πείρα στη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση οικοδομικών ή τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση, έργων:

Νοείται ότι το ήμισυ τουλάχιστο της πιο πάνω απαιτούμενης πείρας για διορισμό στη θέση τεχνικού διευθυντή εταιρείας θα πρέπει να έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε υπεύθυνη θέση σε εγγεγραμμένο εργολήπτη ο οποίος κατέχει ετήσια άδεια αναφορικά με οικοδομικά ή τεχνικά, ανάλογα με την περίπτωση, έργα της ίδιας τάξης με αυτή της εταιρείας στην οποία θα διοριστεί ως τεχνικός διευθυντής:

Νοείται περαιτέρω ότι ο τεχνικός διευθυντής που διορίζεται με βάση τις πιο πάνω διατάξεις, αναλαμβάνει όλα τα καθήκοντα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και περιορισμούς που ο παρών Νόμος επιβάλλει σε φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης με βάση τις διατάξεις του.