ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Καθίδρυση και συγκρότηση Συμβουλίου

3.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο με την επωνυμία "Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων", το οποίο θα συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Το Συμβούλιο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με διηνεκή διαδοχή και έχει όλες τις νομικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα νομικά πρόσωπα, έχει δική του επωνυμία (η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1)) και δική του σφραγίδα και έχει ικανότητα, για τους σκοπούς εκπλήρωσης των ανατιθεμένων από τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, να ενάγει και ενάγεται, να αποκτά κυριότητα, να μισθώνει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει ή επιβαρύνει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία.

(3) Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και άλλα επτά μέλη που διορίζονται, μετά από εισήγηση του Υπουργού, από το Υπουργικό Συμβούλιο ως εξής:

(α) Ως Πρόεδρος διορίζεται πρόσωπο που ανήκει στη δημόσια υπηρεσία και είναι κάτοχος διπλώματος πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή διπλώματος σε συναφή ειδίκευση-

(β) ως Αντιπρόεδρος διορίζεται μέλος της Νομικής Υπηρεσίας που υποδεικνύεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας·

(γ) ως απλά μέλη του Συμβουλίου διορίζονται-

(i) δύο πρόσωπα που ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία από τα οποία το ένα είναι κάτοχος διπλώματος πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή διπλώματος σε συναφή ειδίκευση και το άλλο κατέχει ειδικές γνώσεις σχετικές με την οικοδομική βιομηχανία,

(ii) τρία πρόσωπα που επιλέγονται μεταξύ των εργοληπτών από κατάλογο που υποδεικνύεται από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου και τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, και

(iii) δύο πρόσωπα από τα οποία το ένα είναι κάτοχος διπλώματος πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή διπλώματος σε συναφή ειδίκευση και το άλλο είναι κάτοχος πτυχίου νομικής.

(4) Τα ονόματα των διοριζομένων στο Συμβούλιο προσώπων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η ημερομηνία της οποίας συνιστά την έναρξη της θητείας τους στο Συμβούλιο.

(5) Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου είναι τριετής, αλλά οποιοσδήποτε από αυτούς μπορεί πριν από τη λήξη της θητείας του να υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του ή να απομακρυνθεί από τη θέση του για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο ή αιτία.

Κένωση θέσεων στο Συμβούλιο

4.—(1) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί οποιαδήποτε θέση μέλους στο Συμβούλιο, αυτή πληρούται με νέο διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 3 για την εναπομένουσα περίοδο της θητείας του μέλους για την πλήρωση της θέσης του οποίου γίνεται ο διορισμός.

(2) Το Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα παρά την ύπαρξη κενών θέσεων μελών αυτού, νοουμένου ότι τα εναπομένοντα μέλη μπορούν να αποτελούν απαρτία κατά τη συνεδρίαση.

Εξουσιοδότηση μεταβίβασης εξουσιών

5.—(1) Το Συμβούλιο μπορεί, με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Υπουργού, να μεταβιβάσει γραπτώς στον Πρόεδρο ή στο Διευθυντή του Συμβουλίου όλες ή κάποιες από τις εξουσίες, αρμοδιότητες, λειτουργίες ή και καθήκοντα που το ίδιο έχει εξουσία να ασκεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων (α), (ε) και (στ), του εδαφίου (1) και των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ), του εδαφίου (2) του άρθρου 18, του άρθρου 19, στις περιπτώσεις μόνο που ο τεχνικός διευθυντής είναι εγγεγραμμένος εργολήπτης, του άρθρου 20, του εδαφίου (5) του άρθρου 32, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 33 και των εδαφίων (3), (5) και (6) του άρθρου 34.

(2) Οποιαδήποτε τέτοια εξουσία, αρμοδιότητα, λειτουργία ή καθήκον το οποίο έχει μεταβιβαστεί ασκείται ή εκτελείται σύμφωνα με το έγγραφο της μεταβίβασης.

(3) Αν ο Υπουργός κρίνει ότι η μεταβίβαση θα πρέπει να ανακληθεί, μπορεί με γραπτή ειδοποίησή του να γνωστοποιήσει προς το Συμβούλιο την ανάκληση της συγκατάθεσής του και η μεταβίβαση παύει να έχει οποιαδήποτε ισχύ.

(4) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (3) η μεταβίβαση αυτή είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή κατά τη βούληση του Συμβουλίου το οποίο δεν εμποδίζεται από του να ασκεί κάθε τέτοια εξουσία, αρμοδιότητα, λειτουργία ή καθήκον παρά το γεγονός της μεταβίβασής τους προς τον Πρόεδρο ή το Διευθυντή του Συμβουλίου.

(5) Σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο στο οποίο αναφέρεται ότι-

(α) Το Συμβούλιο έχει όντως μεταβιβάσει σ' αυτόν ή στο Διευθυντή τις εξουσίες, αρμοδιότητες, λειτουργίες και καθήκοντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), και

(β) η μεταβίβαση δεν έχει ανακληθεί ή δεν έπαυσε να έχει νομική ισχύ, αποτελεί μαρτυρία και, στην απουσία άλλης αντίθετης μαρτυρίας, αποτελεί τελειωτική μαρτυρία σχετικά με θέματα που περιέχονται σ' αυτό.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συμβουλίου

6. Το Συμβούλιο ασκεί κάθε αρμοδιότητα και καθήκον που του ανατίθεται με τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο νόμο και έχει εξουσία να ενεργεί κάθε πράξη συντελεστική στην επίτευξη του σκοπού του και ιδιαίτερα-

(α) Να διενεργεί την εγγραφή των εργοληπτών και να εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά και άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή και των κανονισμών·

(β) να δημιουργήσει και διατηρεί Μητρώο εγγραφής των εργοληπτών και την κατάταξή τους σε τάξεις·

(γ) να διαγράφει από τα μητρώα εγγεγραμμένους εργολήπτες ή να ακυρώνει ή αναστέλλει τα εκδοθέντα σε αυτούς πιστοποιητικά ή άδειες, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών·

(δ) να ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί των εγγεγραμμένων εργοληπτών και να επιβάλλει τις καθοριζόμενες από τον παρόντα Νόμο πειθαρχικές ποινές·

(ε) να εφαρμόζει τον παρόντα Νόμο και τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Συνεδριάσεις του Συμβουλίου

7.—(1) Τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συγκαλεί ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος, σε χρόνο ή τόπο που αυτοί επιλέγουν σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη:

Νοείται ότι ο Πρόεδρος ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Αντιπρόεδρος συγκαλούν συνεδρίαση του Συμβουλίου οποτεδήποτε ζητήσουν τούτο γραπτώς δύο τουλάχιστο μέλη.

(2) Των συνεδριάσεων του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας και των δύο αυτών, το πρεσβύτερο των παρόντων μελών. Τόσο ο Αντιπρόεδρος όσο και το πρεσβύτερο μέλος, όταν προεδρεύουν συνεδρίασης του Συμβουλίου δυνάμει του εδαφίου αυτού, έχουν όλες τι εξουσίες και εκτελούν όλα τα καθήκοντα του Προέδρου κατά τη διάρκεια της απουσίας ή αδυναμίας αυτού.

(3) Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά των διαδικασιών. Τα Πρακτικά εγκρίνονται από το Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρία του, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή ανάλογα με την περίπτωση, από τον Αντιπρόεδρο ή τον προεδρεύοντα και αμέσως μόλις υπογραφούν γίνονται δεκτά σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία ως μαρτυρία χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω απόδειξη.

(4) Κατά τα λοιπά το Συμβούλιο ρυθμίζει τα της σύγκλησης των συνεδριάσεων και τα της ακολουθητέας διαδικασίας κατά τις συνεδριάσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εσωτερική του λειτουργία.

(5) Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δύναται να παρακάθεται ο Διευθυντής του Συμβουλίου. Κατά τις συνεδριάσεις αυτές ο Διευθυντής δύναται να θέτει ενώπιον του Συμβουλίου θέματα προς συζήτηση και να εκφράζει τις απόψεις του πάνω σε οποιοδήποτε θέμα που βρίσκεται υπό συζήτηση, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων.

Απαρτία και λήψη αποφάσεων

8.—(1) Πέντε τουλάχιστο παρόντα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία του.

(2) Νόμιμα συγκαλούμενη συνεδρία του Συμβουλίου στην οποία υπάρχει η νόμιμη απαρτία είναι ικανή να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε εργασία του Συμβουλίου και έχει και μπορεί να ασκεί και εκτελεί κάθε εξουσία, αρμοδιότητα ή καθήκον ή λειτουργία που ανατίθεται στο Συμβούλιο.

(3) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως αυτή εκδηλώνεται με ανάταση των χεριών των παρισταμένων στη συνεδρία μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της συνεδρίας διαθέτει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Αποχή από την ψηφοφορία θεωρείται αρνητική ψήφος.

Αποζημίωση μελών

9. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν τέτοια αποζημίωση ή επιδόματα ή και τα δύο, όπως ήθελε εκάστοτε εγκρίνει ο Υπουργός.

Σύσταση επιτροπών ή υπεπιτροπών

10.—(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να συνιστά από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα τέτοιες επιτροπές ή υπεπιτροπές είτε γενικού είτε ειδικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ήθελε θεωρήσει αναγκαίες για τη μελέτη και υποβολή σ' αυτό εισηγήσεων ή εκθέσεων πάνω σε θέματα τα οποία το Συμβούλιο ήθελε παραπέμψει σ' αυτές.

(2) Το Συμβούλιο καθορίζει τη συγκρότηση και τη λειτουργία οποιασδήποτε τέτοιας επιτροπής ή υπεπιτροπής, καθώς και τους όρους εντολής αυτών και το ύψος της ενδεχόμενης αποζημίωσης των μελών τους αλλά σε καμία περίπτωση ο καθορισμός αυτός δεν μπορεί να είναι ασυμβίβαστος ή αντίθετος με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Κύρος πράξεων ή αποφάσεων Συμβουλίου

11.—(1) Καμία πράξη, απόφαση ή εργασία του Συμβουλίου, επιτροπής ή υπεπιτροπής του δε θεωρείται άκυρη για μόνο το λόγο της ύπαρξης, χηρεύουσας θέσης στο Συμβούλιο ή σε επιτροπή ή υπεπιτροπή του, ανάλογα με την περίπτωση, ή της ύπαρξης οποιουδήποτε ελαττώματος στο διορισμό οποιουδήποτε μέλους αυτών.

(2) Εκτός αν και μέχρις ότου αποδειχθεί το αντίθετο κάθε συνεδρία του Συμβουλίου, επιτροπής ή υπεπιτροπής αυτού για τις εργασίες των οποίων έχουν τηρηθεί πρακτικά, θεωρείται ότι έχει δεόντως συγκληθεί και ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν παραστεί στη συνεδρία θεωρούνται ότι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα του μέλους και, προκειμένου για εργασία οποιασδήποτε επιτροπής ή υπεπιτροπής, ότι αυτή έχει δεόντως συσταθεί και ότι έχει εξουσία να επιληφθεί του θέματος το οποίο καταχωρήθηκε στα πρακτικά της.

Προστασία των μελών ή αξιωματούχων του Συμβουλίου έναντι ευθύνης

12. Καμιά ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο ή υπάλληλο του Συμβουλίου για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση αυτών που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτά των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων τους.

Γραφεία και υπάλληλοι του Συμβουλίου

13.—(1) Το Συμβούλιο διαθέτει το δικό του γραφείο και υπηρεσία αναγκαία για την εκτέλεση και προώθησή των σκοπών του.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων οποιωνδήποτε κανονισμών, εκδιδόμενων δυνάμει του παρόντος Νόμου το Συμβούλιο διορίζει το Διευθυντή και τους υπαλλήλους του και ασκεί σε αυτούς το διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο, περιλαμβανομένης της αρμοδιότητας ένταξης στο μόνιμο προσωπικό, προαγωγής, μετάθεσης, απόσπασης και αφυπηρέτησής τους.

(3) Το Συμβούλιο, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών του και τον αριθμό των θέσεων, καταρτίζει σχέδια υπηρεσίας των θέσεων και καθορίζει το μισθό και τη μισθοδοτική κλίμακα της κάθε θέσης.