Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναγραφής της Τιμής Πώλη σης και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόμος του 2000.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«έμπορος» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί ή προσφέρει για πώληση προϊόντα που εμπίπτουν στην εμπορική ή επαγγελματική του δραστηριότητα·

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«καθαρή ποσότητα» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμοί του 2000·

«καταναλωτής» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει ένα προϊόν για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στον τομέα της εμπορικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας·

«μικρή επιχείρηση λιανικής πώλησης» σημαίνει οποιοδήποτε κατάστημα του οποίου το συνολικό εσωτερικό εμβαδό δαπέδου, μη περιλαμβανομένου οποιουδήποτε εμβαδού που δε χρησιμοποιείται για λιανική πώληση προϊόντων ή για επίδειξη προϊόντων που προορίζονται για λιανική πώληση, δεν υπερβαίνει τα 280 τετραγωνικά μέτρα·

«μοναδιαία τιμή» σημαίνει την τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και όλων των λοιπών φόρων, η οποία ισχύει για ποσότητα ενός χιλιογράμμου, ενός λίτρου, ενός μέτρου, ενός τετραγωνικού μέτρου ή ενός κυβικού μέτρου του προϊόντος ή σε σχέση με τα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα την τελική τιμή της σχετικής μονάδας ποσότητας η οποία αναφέρεται στο παράρτημα αυτό, ή όταν τα προϊόντα πωλούνται με αριθμό, την τελική τιμή για ένα μεμονωμένο προϊόν·

«πετρελαιοειδή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανώτατων Τιμών Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμου·

«πρατηριούχος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανώτατων Τιμών Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμου·

«προϊόντα που πωλούνται χύμα» σημαίνει τα προϊόντα που δεν είναι συσκευασμένα και μετρούνται παρουσία του καταναλωτή·

«στραγγισμένο καθαρό βάρος» έχει την έννοια που αποδίδουν σε αυτό οι περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμοί του 2000·

«συσκευασμένα προϊόντα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμούς του 2000·

«τιμή πώλησης» σημαίνει την τελική τιμή που ισχύει για μία μονάδα του προϊόντος ή για δεδομένη ποσότητα του προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και όλων των λοιπών φόρων.

Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Στα προϊόντα που διατίθενται κατά την παροχή υπηρεσίας, ή (β) στις πωλήσεις με δημοπρασίες και στις πωλήσεις έργων τέχνης και αντικών.

Αναγραφή της τιμής πώλησης του προϊόντος

4. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), έμπορος ο οποίος πωλεί ή εκθέτει προς πώληση προϊόντα σε καταναλωτές οφείλει να διασφαλίζει ότι σε αυτά αναγράφεται η τιμή πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό ντος Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα που προ σφέρονται για πώληση στους καταναλωτές χύμα, στα οποία αναγράφεται μόνο η μοναδιαία τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.

Ανάρτηση πινακίδων κατά τη λιανική πώληση πετρελαιοειδών

4Α.-(1) (α) Οι πρατηριούχοι πετρελαιοειδών υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη πινακίδα με τις τιμές πώλησης του κάθε είδους καυσίμου που πωλούν κατά μονάδα μέτρησης (λίτρο), ανεξάρτητα από την αναγραφή των τιμών επί των αντλιών.

(β) Σε περιπτώσεις που κάποιο είδος καυσίμου διατίθεται σε διαφορετική τιμή για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών, αυτή η τιμή πρέπει να αναγράφεται και στην αναρτημένη πινακίδα, αναφέροντας και την επαγγελματική κατηγορία προς την οποία απευθύνεται.

(2) Η πινακίδα που προβλέπεται στο εδάφιο (1)  πρέπει να είναι τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου και να φωτίζεται κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε να είναι άμεσα ορατή από τους διερχόμενους οδηγούς και τα αναγραφόμενα σ’ αυτή στοιχεία πρέπει να είναι ύψους τουλάχιστον 15 εκατοστών του μέτρου.

Αναγραφή της μοναδιαίας τιμής του προϊόντος

5. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), έμπορος ο οποίος πωλεί ή εκθέτει προς πώληση προϊόντα σε καταναλωτές οφείλει να διασφαλίζει ότι σε αυτά αναγράφεται εκτός από την τιμή πώλησης και η μοναδιαία τιμή του προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα για τα οποία η αναγραφή της μοναδιαίας τιμής δε θα ήταν χρήσιμη λόγω της φύσης τους ή του προορισμού τους ή θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση, και σε αυτά ειδικότερα περιλαμβάνονται-

(α) Προϊόντα των οποίων η τιμή έχει μειωθεί από την τιμή στην οποία συνήθως πωλούνται λόγω-

(i) Της κατάστασής τους η οποία έχει ήδη υποστεί βλάβη, ή

(ii) του κινδύνου χειροτέρευσής τους,

(β) προϊόντα των οποίων η μοναδιαία τιμή ταυτίζεται με την τιμή πώλησής τους,

(γ) προϊόντα τα οποία αποτελούνται από ποικιλία διαφορετικών προϊόντων που πωλούνται σε ενιαία συσκευασία,

(δ) προϊόντα των οποίων η ποσότητα είναι μικρότερη από 5 γραμμάρια ή χιλιοστόλιτρα.

Αναγραφή της μοναδιαίας τιμής στις διαφημίσεις και καταλόγους

6. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5, όταν σε διαφημίσεις ή καταλό γους προϊόντων αναφέρεται η τιμή πώλησης, θα αναφέρεται και η μοναδιαία τιμή του προϊόντος.

Τρόπος ένδειξης των τιμών

7. -(1) Η τιμή πώλησης και η μοναδιαία τιμή πρέπει να αναγράφονται σε κυπριακές λίρες.

(2) Καμία άλλη τιμή, εκτός από την τιμή πώλησης και τη μοναδιαία τιμή, δεν αναγράφεται στα προϊόντα.

(3) Η τιμή πώλησης και η μοναδιαία τιμή πρέπει-

(α) Να είναι σαφείς, ευκόλως αναγνωρίσιμες, ευδιάκριτες και ευανά γνωστες, και

(β) να αναγράφονται στα ίδια τα προϊόντα ή στις συσκευασίες τους ή στα ράφια του καταστήματος που είναι τοποθετημένα τα προϊόντα εφόσον δεν προκαλείται σύγχυση στον καταναλωτή.

Αναγραφή μοναδιαίας τιμής του στραγγισμένου καθαρού βάρους του προϊόντος

8. Έμπορος ο οποίος πωλεί ή εκθέτει προς πώληση στους καταναλωτές ορι σμένα συσκευασμένα προϊόντα για τα οποία απαιτείται, σύμφωνα με τους περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμούς του 2000, η ανα γραφή επιπρόσθετα από την καθαρή ποσότητα και του στραγγισμένου καθαρού βάρους, οφείλει να διασφαλίζει ότι σε αυτά αναγράφεται και η μοναδιαία τιμή του στραγγισμένου καθαρού βάρους του προϊόντος

Αδικήματα και ποινές

9. Έμπορος ο οποίος παραβιάζει η παραλείπει να συμμορφωθεί με τις δια τάξεις των άρθρων 4, 4Α, 5, 6, 7 και 8 είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση πρώτης καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες η σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες η και στις δυο ποινές μαζί και σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης μεταγενέστερης καταδίκης σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο η σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες λίρες η και στις δυο ποινές μαζί

Εξουσίες λειτουργών της Εντεταλμένης Υπηρεσίας

10.—(1) Οποιοσδήποτε λειτουργός της Εντεταλμένης Υπηρεσίας έχει εξου σία, σε οποιαδήποτε εύλογη ώρα να προβεί, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες

(α) Για σκοπούς διαπίστωσης κατά ποσό έχει διαπραχθεί η όχι αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νομού, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υπο στατικό διεξάγεται επιχείρηση η εμπόριο και να επιθεωρεί οποιαδή ποτε προϊόντα

(β) εάν έχει εύλογη αίτια να πιστεύει ότι διαπράχθηκε αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νομού, να κατάσχει και κατακρατήσει οποιαδήποτε προϊόντα προς το σκοπό διαπίστωσης κατά ποσό έχει διαπραχθεί το αδίκημα

(2) Λειτουργός ο οποίος κατάσχει προϊόντα κατά την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του παρόντος άρθρου, οφείλει να πληροφορεί σχετικά το πρόσωπο από το οποίο αυτά κατασχέθηκαν

(3) Κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας δυνάμει του εδαφίου (1), ο έμπορος η οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους του οφείλει να διευκολύνει το λειτουργό της Εντεταλμένης Υπηρεσίας στη διεξαγωγή της έρευνας του και να του παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια και οποιαδήποτε πληροφορία εύλογα ζητήσει με σκοπό την εκπλήρωση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος άρθρου

Παρανώλυση λειτουργού Εντεταλμένης Υπηρεσίας

11.—(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Εσκεμμένα παρακωλύει λειτουργό της Εντεταλμένης Υπηρεσίας να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο πάρων Νόμος η

(β) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο πάνω λει τουργό οποιαδήποτε άλλη βοήθεια η πληροφορία την οποία εύλογα ζήτα προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου,διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκι σης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες η σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες η και στις δυο ποινές μαζί.

(2) Πρόσωπο το οποίο, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία από τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1), προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή δήλωση διαπράττει αδίκημα και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκι σης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες η σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες

Κανονισμοί

12.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νομού

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί ειδικότερα καθορίζουν τον τρόπο αναγραφής των τιμών σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νομού

13. Ο πάρων Νομός τίθεται σε εφαρμογή από της 24ης Μαρτίου 2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 2

Σχετική μονάδα ποσότητας για συγκεκριμένα προϊόντα για σκοπούς ορισμού της «μοναδιαίας τιμής»

ΠΡΟΪΌΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Βότανα

10g

Μπαχαρικά

10g

Αρωματικές ουσίες

10 ml

Χρωστικές ουσίες τροφίμων

10 ml

Σπόροι με εξαίρεση τα μπιζέλια και τα φασόλια

10g

Καλλυντικά προϊόντα μακιγιαρίσματος

10g/ml

Ρύζι

100 g

Τουρσιά

100 g

Σάλτσες, εδώδιμα έλαια

100 ml

Φρέσκες επεξεργασμένες σαλάτες

100 g

Παγωμένα επιδόρπια

100 ml

Κρέμες

100 ml

Ψωμί

100 g

Μπισκότα

100 g

Πίτες και τάρτες που φέρουν ένδειξη της καθαρής ποσότητας

100g

Παγωτά και κατεψυγμένα επιδόρπια

100g/ml

Κομπόστα

100 g

Σούπες

100 g

Χυμοί φρούτων, αναψυκτικά

100 ml

Καφές

l00g/ml

Τσάι και άλλα μη οινοπνευματώδη ποτά που ετοιμάζονται με προσθήκη υγρού

100 g

Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής

100 g

Πατατάκια και παρόμοια προϊόντα κοινώς γνωστά ως σνακς

100 g

Δημητριακά προϊόντα προγεύματος

100 g

Μείγματα ξηρής σάλτσας

100 g

Λιπαντικά έλαια άλλα από αυτά που χρησιμοποιούνται στις μηχανές εσωτερικής καύσης

100 ml

Κρέμες ξυρίσματος

l00g/ml

Κρέμες για τα χέρια

100 ml

Λοσιόν και κρέμες για όλους τους σκοπούς

100 ml

Αντιηλιακά προϊόντα

100 ml

Προϊόντα για την υγιεινή του στόματος περιλαμβανομένης της οδοντόπαστας

l00g/ml

Λάκα μαλλιών

100 ml

Σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών

l00g/ml

Ενδυναμωτικά μαλλιών, κρέμες και προϊόντα που προσφέρουν λάμψη στα μαλλιά

100 ml

Αφρόλουτρα και άλλα παρόμοια προϊόντα για το μπάνιο και το ντους

100 ml

Αποσμητικά

l00g/ml

Πούδρα

100 g

Σαπούνια τουαλέτας

100 g

Καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα τουαλέτας που περιέχουν ποσοστό μικρότερο του 3% του βάρους τους σε φυσικά και συνθετικά αρωματικά έλαια και ποσοστό μικρότερο του 70% του βάρους τους καθαρή αιθυλική αλκοόλη· αρω ματικά ύδατα, λοσιόν μαλλιών, λοσιόν που χρησιμοποιού νται πριν το ντους και μετά από το ξύρισμα.

100 ml

Καπνός για στρίψιμο και καπνός πίππας

100 g

Κρασιά, αφρώδης οίνος, λικέρ, κρασί ενισχυμένο με αλκοόλη

750 ml

Ανθρακας, στις περιπτώσεις που πωλείται με το κιλό

50 kg 1

Αμμοχάλικες, όταν πωλούνται με το κιλό

1000 kg.

Σημείωση
5 του Ν.119(I)/2005Έναρξη της ισχύος του Ν.119(I)/2005

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.119(I)/2005] τίθεται σε ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.