Αναγραφή της μοναδιαίας τιμής στις διαφημίσεις και καταλόγους

6. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5, όταν σε διαφημίσεις ή καταλό γους προϊόντων αναφέρεται η τιμή πώλησης, θα αναφέρεται και η μοναδιαία τιμή του προϊόντος.