Αναγραφή της μοναδιαίας τιμής του προϊόντος

5. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), έμπορος ο οποίος πωλεί ή εκθέτει προς πώληση προϊόντα σε καταναλωτές οφείλει να διασφαλίζει ότι σε αυτά αναγράφεται εκτός από την τιμή πώλησης και η μοναδιαία τιμή του προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα για τα οποία η αναγραφή της μοναδιαίας τιμής δε θα ήταν χρήσιμη λόγω της φύσης τους ή του προορισμού τους ή θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση, και σε αυτά ειδικότερα περιλαμβάνονται-

(α) Προϊόντα των οποίων η τιμή έχει μειωθεί από την τιμή στην οποία συνήθως πωλούνται λόγω-

(i) Της κατάστασής τους η οποία έχει ήδη υποστεί βλάβη, ή

(ii) του κινδύνου χειροτέρευσής τους,

(β) προϊόντα των οποίων η μοναδιαία τιμή ταυτίζεται με την τιμή πώλησής τους,

(γ) προϊόντα τα οποία αποτελούνται από ποικιλία διαφορετικών προϊόντων που πωλούνται σε ενιαία συσκευασία,

(δ) προϊόντα των οποίων η ποσότητα είναι μικρότερη από 5 γραμμάρια ή χιλιοστόλιτρα.