ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

O περί της Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊό ντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόμος του 2000 (112(I)/2000)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ