Εξουσίες λειτουργών της Εντεταλμένης Υπηρεσίας

10.—(1) Οποιοσδήποτε λειτουργός της Εντεταλμένης Υπηρεσίας έχει εξου σία, σε οποιαδήποτε εύλογη ώρα να προβεί, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες

(α) Για σκοπούς διαπίστωσης κατά ποσό έχει διαπραχθεί η όχι αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νομού, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υπο στατικό διεξάγεται επιχείρηση η εμπόριο και να επιθεωρεί οποιαδή ποτε προϊόντα

(β) εάν έχει εύλογη αίτια να πιστεύει ότι διαπράχθηκε αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νομού, να κατάσχει και κατακρατήσει οποιαδήποτε προϊόντα προς το σκοπό διαπίστωσης κατά ποσό έχει διαπραχθεί το αδίκημα

(2) Λειτουργός ο οποίος κατάσχει προϊόντα κατά την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του παρόντος άρθρου, οφείλει να πληροφορεί σχετικά το πρόσωπο από το οποίο αυτά κατασχέθηκαν

(3) Κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας δυνάμει του εδαφίου (1), ο έμπορος η οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους του οφείλει να διευκολύνει το λειτουργό της Εντεταλμένης Υπηρεσίας στη διεξαγωγή της έρευνας του και να του παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια και οποιαδήποτε πληροφορία εύλογα ζητήσει με σκοπό την εκπλήρωση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος άρθρου