Παρανώλυση λειτουργού Εντεταλμένης Υπηρεσίας

11.—(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Εσκεμμένα παρακωλύει λειτουργό της Εντεταλμένης Υπηρεσίας να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο πάρων Νόμος η

(β) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο πάνω λει τουργό οποιαδήποτε άλλη βοήθεια η πληροφορία την οποία εύλογα ζήτα προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου,διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκι σης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες η σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες η και στις δυο ποινές μαζί.

(2) Πρόσωπο το οποίο, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία από τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1), προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή δήλωση διαπράττει αδίκημα και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκι σης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες η σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες