Κανονισμοί

12.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νομού

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί ειδικότερα καθορίζουν τον τρόπο αναγραφής των τιμών σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων.