Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νομού

13. Ο πάρων Νομός τίθεται σε εφαρμογή από της 24ης Μαρτίου 2001