Σημείωση
5 του Ν.119(I)/2005Έναρξη της ισχύος του Ν.119(I)/2005

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.119(I)/2005] τίθεται σε ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.