Αναγραφή της τιμής πώλησης του προϊόντος

4. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), έμπορος ο οποίος πωλεί ή εκθέτει προς πώληση προϊόντα σε καταναλωτές οφείλει να διασφαλίζει ότι σε αυτά αναγράφεται η τιμή πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό ντος Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα που προ σφέρονται για πώληση στους καταναλωτές χύμα, στα οποία αναγράφεται μόνο η μοναδιαία τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.