Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Στα προϊόντα που διατίθενται κατά την παροχή υπηρεσίας, ή (β) στις πωλήσεις με δημοπρασίες και στις πωλήσεις έργων τέχνης και αντικών.