Ανάρτηση πινακίδων κατά τη λιανική πώληση πετρελαιοειδών

4Α.-(1) (α) Οι πρατηριούχοι πετρελαιοειδών υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη πινακίδα με τις τιμές πώλησης του κάθε είδους καυσίμου που πωλούν κατά μονάδα μέτρησης (λίτρο), ανεξάρτητα από την αναγραφή των τιμών επί των αντλιών.

(β) Σε περιπτώσεις που κάποιο είδος καυσίμου διατίθεται σε διαφορετική τιμή για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών, αυτή η τιμή πρέπει να αναγράφεται και στην αναρτημένη πινακίδα, αναφέροντας και την επαγγελματική κατηγορία προς την οποία απευθύνεται.

(2) Η πινακίδα που προβλέπεται στο εδάφιο (1)  πρέπει να είναι τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου και να φωτίζεται κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε να είναι άμεσα ορατή από τους διερχόμενους οδηγούς και τα αναγραφόμενα σ’ αυτή στοιχεία πρέπει να είναι ύψους τουλάχιστον 15 εκατοστών του μέτρου.