Τρόπος ένδειξης των τιμών

7. -(1) Η τιμή πώλησης και η μοναδιαία τιμή πρέπει να αναγράφονται σε κυπριακές λίρες.

(2) Καμία άλλη τιμή, εκτός από την τιμή πώλησης και τη μοναδιαία τιμή, δεν αναγράφεται στα προϊόντα.

(3) Η τιμή πώλησης και η μοναδιαία τιμή πρέπει-

(α) Να είναι σαφείς, ευκόλως αναγνωρίσιμες, ευδιάκριτες και ευανά γνωστες, και

(β) να αναγράφονται στα ίδια τα προϊόντα ή στις συσκευασίες τους ή στα ράφια του καταστήματος που είναι τοποθετημένα τα προϊόντα εφόσον δεν προκαλείται σύγχυση στον καταναλωτή.