Αναγραφή μοναδιαίας τιμής του στραγγισμένου καθαρού βάρους του προϊόντος

8. Έμπορος ο οποίος πωλεί ή εκθέτει προς πώληση στους καταναλωτές ορι σμένα συσκευασμένα προϊόντα για τα οποία απαιτείται, σύμφωνα με τους περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμούς του 2000, η ανα γραφή επιπρόσθετα από την καθαρή ποσότητα και του στραγγισμένου καθαρού βάρους, οφείλει να διασφαλίζει ότι σε αυτά αναγράφεται και η μοναδιαία τιμή του στραγγισμένου καθαρού βάρους του προϊόντος