Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«έμπορος» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί ή προ σφέρει για πώληση προϊόντα που εμπίπτουν στην εμπορική ή επαγγελμα τική του δραστηριότητα·

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«καθαρή ποσότητα» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμοί του 2000·

«καταναλωτής» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει ένα προϊόν για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στον τομέα της εμπορικής ή επαγγελματι κής του δραστηριότητας·

«μικρή επιχείρηση λιανικής πώλησης» σημαίνει οποιοδήποτε κατάστημα του οποίου το συνολικό εσωτερικό εμβαδό δαπέδου, μη περιλαμβανομένου οποιουδήποτε εμβαδού που δε χρησιμοποιείται για λιανική πώληση προϊό ντων ή για επίδειξη προϊόντων που προορίζονται για λιανική πώληση, δεν υπερβαίνει τα 280 τετραγωνικά μέτρα·

«μοναδιαία τιμή» σημαίνει την τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Πριστιθέμενης Αξίας και όλων των λοιπών φόρων, η οποία ισχύει για ποσότητα ενός χιλιογράμμου, ενός λίτρου, ενός μέτρου, ενός τετραγω νικού μέτρου ή ενός κυβικού μέτρου του προϊόντος ή σε σχέση με τα προϊ όντα που ορίζονται στο Παράρτημα την τελική τιμή της σχετικής μονάδας ποσότητας η οποία αναφέρεται στο παράρτημα αυτό, ή όταν τα προϊόντα πωλούνται με αριθμό, την τελική τιμή για ένα μεμονωμένο προϊόν

«προϊόντα που πωλούνται χύμα» σημαίνει τα προϊόντα που δεν είναι συσκευασμένα και μετρούνται παρουσία του καταναλωτή·

«στραγγισμένο καθαρό βάρος» έχει την έννοια που αποδίδουν σε αυτό οι περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμοί του 2000·

«συσκευασμένα προϊόντα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονι σμούς του 2000·

«τιμή πώλησης» σημαίνει την τελική τιμή που ισχύει για μία μονάδα του προϊόντος ή για δεδομένη ποσότητα του προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και όλων των λοιπών φόρων