Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ η αξιοπρεπής διαβίωση και κοινωνική ασφάλιση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου, κατοχυρωμένο από το Άρθρο 9 του Συντάγματος και την αρχή της ισότητας έναντι του Νόμου και της Διοίκησης που επίσης κατοχυρώνεται από το Άρθρο 28 και εξυπακούει την παροχή στα αδύνατα μέλη της κοινωνίας των αναγκαίων μέσων για διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς επίσης και τις διακηρύξεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 1971 και 1975 για τα δικαιώματα των νοητικά καθυστερημένων ατόμων, ως και τις υποχρεώσεις της πολιτείας έναντι μελών της που μειονεκτούν, όπως διακηρύσσονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που έχει επικυρωθεί με τον Κυρωτικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτου Νόμο του 1967 και

ΕΠΕΙΔΗ είναι επιβεβλημένη και η θέσπιση νόμου που να καθορίζει τα δικαιώματα των νοητικά καθυστερημένων ατόμων, τον προσδιορισμό του πλαισίου των υποχρεώσεων της πολιτείας έναντι τους ως επίσης και άλλες συναφείς πρόνοιες.

Συνοπτικός τίτλος

1.Ο παρών Νομος θα αναφέρεται ως ο περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμος του 1989.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού και εκτός αν διαφορετικά προκύπτει από το κείμενο:

“Διαχειριστής” περιλαμβάνει επίτροπο ή παραλήπτη.

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 5.

“Κατάλληλη Σχολή” σημαίνει σχολείο ή υπηρεσία στο οποίο εφαρμόζεται πρόγραμμα ειδικό για νοητικά καθυστερημένα άτομα.

“Άτομο με νοητική αναπηρία”, σημαίνει άτομο το οποίο έχει μακροχρόνιες νοητικές διαταραχές οι οποίες, κατά την αλληλεπίδρασή τους με διάφορα εμπόδια, δυνατόν να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους.

“Ταμείο” σημαίνει το Ταμείο που ιδρύεται με βάση το άρθρο 11.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

“Ψυχοπαιδαγωγική Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή που έχει συσταθεί με βάση το Νόμο περί Ειδικής Εκπαίδευσης.

Βασικά δικαιώματα ατόμων με νοητική αναπηρία

3.-(1) Το άτομο με νοητική αναπηρία δικαιούται αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής ασφάλισης ανάλογα προσαρμοσμένης στις ανάγκες και ικανότητες του. Η ευθύνη για τη νομική κατοχύρωση και πλήρη ασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών βαρύνει την πολιτεία. Αποτελεί ευθύνη της πολιτείας η παροχή στο άτομο με νοητική αναπηρία των αναγκαίων μέσων φροντίδας και περίθαλψης για διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, υγιούς διαβίωσης και ανάπτυξης στο βαθμό που οι δυνατότητες του το επιτρέπουν.

(2) Αφού τηρηθούν οι διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου και του άρθρου 4, αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να κατοχυρώνει την αξιοπρέπεια του ατόμου με νοητική αναπηρία και να παρέχει ή συνεισφέρει ανάλογα με τις ανάγκες του φροντίδα, περίθαλψη και βοήθεια που θα περιλαμβάνει:

(α) Ειδική εκπαίδευση σε κατάλληλα σχολεία ή κέντρα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

(β) ιδρυματική διαμονή, φροντίδα και περίθαλψη

(γ) δημιουργία ευκαιριών για επαγγελματική αποκατάσταση

(δ) φροντίδα και βοήθεια στο σπίτι όπου το άτομο με νοητική αναπηρία διαμένει με γονείς ή συγγενείς

(ε) εξασφάλιση διαμονής και φροντίδας του ατόμου με νοητική αναπηρία που διαμένει με γονείς ή συγγενείς μετά το θάνατο τους ή όταν αυτοί καταστούν ανίκανοι να προσφέρουν την αναγκαία φροντίδα στο άτομο με νοητική αναπηρία

(στ) ευνοϊκή μεταχείριση στο σχέδιο Κοινωνικών ασφαλίσεων

(ζ) λήψη νομοθετικών μέτρων για προστασία του ατόμου με νοητική αναπηρία στον κοινωνικό χώρο

(η) παροχή αναγκαίας βοήθειας για κοινωνικοποίηση ατόμων με νοητική αναπηρία και ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο στο βαθμό που οι ικανότητες τους το επιτρέπουν και

(θ) διορισμό κατάλληλων προσώπων για τη διαχείριση των περιουσιών και για την προστασία των συμφερόντων των ατόμων με νοητική αναπηρία.

(3) Οι πρόνοιες του εδαφίου (2) δεν απαλλάσουν τους γονείς από τις υποχρεώσεις τους έναντι των παιδιών τους.

Υποχρεώσεις πολιτείας

4.Η πολιτεία αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των ατόμων με νοητική αναπηρία ως εκτίθενται στο άρθρο 3 άμεσα ή έμμεσα, μερικώς ή εξ’ ολοκλήρου ως θέμα προτεραιότητας μέσα στα πλαίσια των κρατικών δυνατοτήτων λαμβάνοντας υπόψη και τις διαπιστώσεις της Επιτροπής για τις ανάγκες ατόμων με νοητική αναπηρία.

Επιτροπή

5. -(1) Ιδρύεται επιτροπή με την επωνυμία “Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία” η οποία θα απαρτίζεται από αριθμό μελών που δε θα είναι μικρότερος των έξι (6) ούτε μεγαλύτερος των δώδεκα (12) και τα οποία θα διορίζονται από τον Υπουργό για την εκτέλεση των καθηκόντων που παρέχονται σ’ αυτή από τον παρόντα Νόμο. Ο Υπουργός δύναται με απόφαση του να τροποποιήσει την πρόνοια του παρόντος άρθρου, όσο αφορά τον αριθμό των μελών.

(2) Από τα μέλη της Επιτροπής τα μισά θα πρέπει να είναι κρατικοί λειτουργοί και θα είναι γνωστά ως τα κρατικά μέλη, και τα υπόλοιπα θα είναι ιδιώτες και θα είναι γνωστά ως μέλη ιδιώτες. Οι Υπουργοί Οικονομικών, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφάλισεων, Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού θα υποδεικνύουν ονομαστικά από ένα τουλάχιστο λειτουργό του Υπουργείου τους για διορισμό ως κρατικό μελος της Επιτροπής. Τα μέλη ιδιώτες θα διορίζονται από γονείς και αδελφούς ατόμων με νοητική αναπηρία που θα υποδεικνύονται από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

(3) Ο Υπουργός διορίζει ένα από τα μέλη της Επιτροπής ως Πρόεδρο και άλλο ένα ή περισσότερα ως αναπληρωτή πρόεδρο ή αναπληρωτές προέδρους. Ο πρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να είναι κρατικό μέλος και σε περίπτωση ισοψηφίας, θα έχει δεύτερη ψήφο.

(4) Αφού τηρηθούν οι διατάξεις των εδαφίων (6) και (7) η θητεία της Επιτροπής είναι τέσσερα (4) Χρόνια.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή άλλο κρατικό μέλος της παύσει να κατέχει την οργανική θέση που κατείχε κατά το χρόνο του διορισμού του λόγω αφυπηρέτησης ή μετάθεσης σε άλλο Υπουργείο, ο Υπουργός τερματίζει το διορισμό του και προβαίνει σε διορισμό νέου μέλους για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Επιτροπής:

Νοείται ότι, μέχρις ότου τερματιστεί ο διορισμός του και γίνει νέος διορισμός, το κρατικό μέλος το οποίο θα αντικατασταθεί θα συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του ως πρόεδρος ή μέλος της Επιτροπής για περίοδο η οποία δε θα υπερβαίνει τις πέντε (5) εβδομάδες. Κατά την εκπνοή της περιόδου αυτής η θέση θα θεωρείται κενή και ο διορισμός τερματισθείς.

(6) Ο Υπουργός δύναται ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου οποτεδήποτε να τερματίσει το διορισμό του Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου ή Μέλους, κρατικού ή μη, για τους ίδιους λόγους που τερματίζονται οι υπηρεσίες επιτρόπων εμπιστευμάτων. Χωρίς περιορισμό της γενικής αυτής πρόνοιας, ο Υπουργός δύναται οποτεδήποτε να τερματίσει το διορισμό Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου ή Μέλους, κρατικού ή μη, αν

(α) λόγω ασθένειας δεν είναι σε θέση να μετέχει στις συνεδρίες Επιτροπής,

(β) απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς συνεχείς συνεδρίες της Επιτροπής,

(γ) λόγω απρεπούς συμπεριφοράς στον ιδιωτικό ή δημόσιο βίο του, καθίσταται ανεπιθύμητος στην εκτέλεση των καθηκόντων του ως προέδρου ή Μέλους της Επιτροπής, και

(δ) τούτο είναι προς το δημόσιο συμφέρον.

(7) Ο Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Μέλος της Επιτροπής δύναται να υποβάλει οποτεδήποτε  ιδιογράφως παραίτηση απευθυνομένη προς τον Υπουργό και η οποία θα έχει ισχύ σε πέντε (5) εβδομάδες από την ημέρα που υποβάλλεται ή από την ημέρα που ο Υπουργός διορίζει νέο μέλος της Επιτροπής σε αντικατάσταση του παραιτηθέντα, αν τούτο συνέβαινε πριν την εκπνοή των πέντε (5) εβδομάδων.

(8) Κενές θέσεις που δημιουργούνται για οποιοδήποτε λόγο, πληρούνται με διορισμό νέων μελών για την υπόλοιπη περίοδο της θητείας της Επιτροπής:

Νοείται ότι η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξεως ή εργασίας της Επιτροπής δεν επηρεάζεται λόγω δημιουργίας κενής θέσεως, εφόσο ο αριθμός των μελών δεν είναι μικρότερος του μισού.

(9) Για τη λειτουργία της Επιτροπής καταρτίζονται από την ίδια Κανονισμοί οι οποίοι κατατίθενται στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

6. Άνευ επηρεασμού άλλων νομοθετικών διατάξεων και εξουσιών η Επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες  αρμοδιότητες και καθήκοντα:

(α) Την καταγραφή σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7 όλων των ατόμων με νοητική αναπηρία και τον καταρτισμό μητρώου με αναφορά στο είδος της νοητικής αναπηρίας, στις ειδικές ανάγκες και προβλήματα και οτιδήποτε άλλο σχετικό με το ίδιο το άτομο με νοητική αναπηρία, τους συγγενείς του και την περιουσία του,

(β) τη συνεχή παρακολούθηση των προβλημάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και τον καταρτισμό εκθέσεων και εισηγήσεων σχετικά με την επίλυση τους.

(γ) τον καταρτισμό προγραμμάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για την εφαρμογή και υλοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και τον καθορισμό προτεραιοτήτων ανάλογα με τη σοβαρότητα και την οικονομική δαπάνη που η εφαρμογή ή υλοποίηση των δικαιωμάτων συνεπάγεται.

(δ) την παρακολούθηση των ενεργειών και μέτρων που θα λαμβάνονται για την υλοποίηση και εφαρμογή  των διακηρυχθέντων δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και τη συνεχή ενημέρωση της για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από άλλα τμήματα, λειτουργούς, οργανώσεις, σωματεία και άτομα, σχετικά με τα προβλήματα των ατόμων με νοητική αναπηρία,

(ε) την παρακολούθηση της εφαρμογής του Νόμου αυτού και τον εντοπισμό τυχόν ατελειών με σκοπό την προώθηση τροποποίησης του,

(στ) την κατάρτιση καταλόγου κατάλληλων προσώπων ή οργανισμών για διορισμό ως διαχειριστών, επιτροπών ή παραληπτών περιουσιών ατόμων με νοητική αναπηρία,

(ζ) την κατάρτιση μητρώου και την περίληψη σ’ αυτό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 9, όλων των ιδρυμάτων και υπηρεσιών που ασχολούνται με άτομα με νοητική αναπηρία.

(η) την καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για την ίδρυση και λειτουργία ιδρυμάτων και υπηρεσιών (ιδιωτικός τομέας) σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία,

(θ) την καθοδήγηση ιδιωτών σχετικά με εισφορές, δωρεές ή κληροδοτήματα που θα παραχωρούνται για την ανακούφιση ή αντιμετώπιση  των αναγκών των ατόμων με νοητική αναπηρία,

(ι) την αποδοχή από την ίδια την Επιτροπή ή υπόδειξη μέλους ή μελών της για προσωρινό διορισμό ως κηδεμόνων, διαχειριστών ή επιτρόπων του προσώπου ή της περιουσίας του ατόμου με νοητκή αναπηρία, μέχρις ότου εξευρεθεί άλλο κατάλληλο πρόσωπο,

(ια) την επιθεώρηση, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ιδρυμάτων και χώρων, όπου διαμένουν, εργοδοτούνται ή απασχολούνται άτομα με νοητική αναπηρία και την υποβολή εισηγήσεων αναφορικά με τις συνθήκες, τους όρους εργασίας και την ασφάλεια  των ατόμων με νοητική αναπηρία,

(ιβ) την παροχή κάθε είδους συμβουλής ή καθοδήγησης στα άτομα με νοητική αναπηρία, στους συγγενείς και κηδεμόνες του ή στους διαχειριστές ή επιτρόπους της περιουσίας τους,

(ιγ) τη φροντίδα για την κατάλληλη απασχόληση των ατόμων με νοητική αναπηρία και για την τοποθέτηση τους σε κατάλληλα ιδρύματα, στέγες ή κέντρα και γενικά τη μόρφωση, εκπαίδευση και αποκατάσταση τους.

Κατάρτιση Μητρώων

7.-(1) Η Επιτροπή καταρτίζει-

(α) Για σκοπούς στατιστικής και ερευνών, μητρώο ατόμων με νοητική αναπηρία. Το μητρώο αυτό θα είναι εμπιστευτικής μορφής και θα φέρει το χαρακτηριστικό “Α”,

(β) για σκοπούς παροχής ωφελημάτων και, αφού τηρηθούν οι πρόνοιες των εδαφίων (2), (3) και (4) δεύτερο μητρώο ατόμων με νοητική αναπηρία που θα φέρει  το χαρακτηριστικό “Β”.

(2) Ο καταρτισμός του μητρώου “Β” γίνεται κατόπιν αιτήσεων που υποβάλλονται από γονείς, ή αν δεν υπάρχουν γονείς, από συγγενικά ή άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν την κηδεμονία, φροντίδα ή/και επίβλεψη των ατόμων με νοητική αναπηρία.

(3) Η Επιτροπή θα περιλαμβάνει στο μητρώο “Β” και τα άτομα με νοητική αναπηρία για τα οποία δεν υπάρχει ένσταση για την περίληψη τους στο μητρώο αυτό. Η διαδικασία που ακολουθείται θα είναι η εξής. Η Επιτροπή επιδίδει ειδοποίηση προς τους γονείς ή, αν δεν υπάρχουν γονείς, προς συγγενικά ή άλλα πρόσωπα που έχουν την κηδεμονία ή φροντίδα και/ή επίβλεψη του ατόμου με νοητική αναπηρία. Στην ειδοποίηση θα αναφέρεται ότι η Επιτροπή προτίθεται να περιλάβει το άτομο με νοητική αναπηρία στο μητρώο “Β”, αν μετά την παρέλευση 30 ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης δεν γίνει γραπτή ένσταση από το γονέα, κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο προς το οποίο επιδόθηκε η ειδοποίηση. Αν υποβληθεί ένσταση, τότε η Επιτροπή δεν περιλαμβάνει το άτομο με νοητική αναπηρία στο μητρώο αυτό. Αν δεν υποβληθεί ένσταση, τότε μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας, η Επιτροπή περιλαμβάνει το άτομο με νοητική αναπηρία στο μητρώο αυτό.

(4) Η εξέταση των αιτήσεων για περίληψη στο μητρώο “Β” σύμφωνα με το εδάφιο (2), όπως και η περίληψη στο μητρώο αυτό από την ίδια την Επιτροπή σύμφωνα με το εδάφιο (3), γίνεται από την Επιτροπή στην ολομέλεια της και κατόπιν γνωμάτευσης της Ψυχοπαιδαγωγικής Επιτροπής.

(5) Άτομα με νοητική αναπηρία που καταγράφονται στο μητρώο “Β” περιλαμβάνονται ταυτόχρονα και στο μητρώο “Α” .

(6) Η επιτροπή με την καταχώρηση προσώπων στο μητρώο “Β” υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό την οποία αφού εγκρίνει, η Επιτροπή προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικού με βάση το οποίο το άτομο με νοητική αναπηρία που αναφέρεται σ’ αυτό δικαιούται όλων των ωφελημάτων που παρέχονται κατά καιρούς και κάτω από οποιοδήποτε νόμο σε άτομα με νοητική αναπηρία.

Συνεργασία της Επιτροπής με οργανώσεις

8.Η Επιτροπή, στην εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, θα συμβουλεύεται και συνεργάζεται με τις διάφορες οργανώσεις, ιδρύματα και σωματεία που ασχολούνται με θέματα ατόμων με νοητική αναπηρία ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή νοητικής αναπηρίας.

Μητρώο Ιδρυμάτων

9.Η Επιτροπή καταρτίζει μητρώο ιδρυμάτων, σωματείων, υπηρεσιών και οργανισμών που ασχολούνται με θέματα ατόμων με νοητική αναπηρία τα οποία λειτουργούσαν κατά την ημέρα της έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού.

Μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, η Επιτροπή περιλαμβάνει στο μητρώο ιδρύματα, σωματεία, υπηρεσίες και οργανώσεις κατόπιν υποβολής και εξέτασης σχετικής αίτησης:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πρόνοιες σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, οι αρχές οι αρμόδιες για την έκδοση άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ιδρυμάτων, σωματείων, υπηρεσιών και οργανώσεων για άτομα με νοητική αναπηρία δε θα επιτρέπουν την ίδρυση ή λειτουργία, αν δεν περιληφθεί το ίδρυμα στο μητρώο ιδρυμάτων της Επιτροπής.

Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής

10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ιδρύει Συμβουλευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες με σκοπό την παροχή βοήθειας στην Επιτροπή για καλύτερη εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της.

(2) Η σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Επιτροπής ρυθμίζονται με κανονισμούς τους οποίους εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ίδρυση Ταμείου

11.-(1) Ιδρύεται Ταμείο με την επωνυμία “Ταμείο για Άτομα με Νοητική Αναπηρία” για την επίτευξη και προώθηση των σκοπών του παρόντα Νόμου. Το Ταμείο θα είναι νομικό πρόσωπο και με το όνομα του θα έχει διαρκή διαδοχή και σφραγίδα καθορισμένου σχήματος και θα έχει εξουσία να κατέχει περιουσία, να συμβάλλεται, να εγείρει και υπερασπίζει αγωγές ή άλλες νομικές διαδικασίες και γενικά να πράττει όλα όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της ίδρυσης του.

(2) Στο Ταμείο θα κατατίθενται όλες οι εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα και χορηγίες.

(3) Όλες οι συνεισφορές στο Ταμείο, οποιασδήποτε μορφής, θα θεωρούνται ότι γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

(4) Το Ταμείο θα διαχειρίζεται η Επιτροπή η οποία θα συνέρχεται ειδικά ως Διαχειριστής του Ταμείου.

(5) Εκτός αν η συνεισφορά γίνεται για συγκεκριμένο σκοπό, η διάθεση, σύμφωνα  με τις πρόνοιες του άρθρου 11, ποσών από το Ταμείο θα γίνεται κατά την κρίση της Επιτροπής με βάση τις προτεραιότητες και τα προγράμματα που κατά καιρούς θα καταρτίζει.

(6) Το αρμόδιο Δικαστήριο και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας θα έχουν και θα ασκούν σε σχέση με το Ταμείο τις ίδιες εξουσίες που έχουν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, Κεφ.41, ως εάν το Ταμείο είναι αγαθοεργό ίδρυμα και έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω Νόμου και οι διαδικαστικοί θεσμοί που έγιναν με βάση το Νόμο αυτό θα ισχύουν σε οποιαδήποτε διαδικασία που εγείρεται με βάση τον παρόντα Νόμο. Για σκοπούς τους εδαφίου αυτού, “Αρμόδιο Δικαστήριο” σημαίνει το Δικαστήριο το οποίο έχει αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται θεμάτων σχετικών με τις πρόνοιες του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, Κεφ.41, ή άλλου Νόμου ο οποίος θα τροποποιούσε ή αντικαθιστούσε το Νόμο αυτό.

(7) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (9) η Επιτροπή ως Διαχειριστής του Ταμείου δύναται να επενδύει και αξιοποιεί χρήματα του Ταμείου με οποιοδήποτε τρόπο θα έκρινε αναγκαίο για την ενίσχυση και καλύτερη ανάπτυξη του.

(8) Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποκτά κινητή και ακίνητη περιουσία στο όνομα του Ταμείου, να πωλεί και υποθηκεύει περιουσία του και γενικά να πράττει κάθε τι το αναγκαίο για την αξιοποίηση του.

(9) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει χρήματα του Ταμείου για σκοπούς επένδυσης ή ανάπτυξης του και το ποσό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί υπερβαίνει το μισό του συνόλου των καταθέσεων στο Ταμείο, τότε η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει την απόφαση της στον Υπουργό για έγκριση.

(10) Η Επιτροπή ως Διαχειριστής του Ταμείου με έγκριση του Υπουργού εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία του Ταμείου, περιλαμβανομένου του τρόπου διάθεσης των πόρων και της περιουσίας του Ταμείου.

Συνεισφορές για ειδικούς σκοπούς

12. Ανεξάρτητα από τη γενικότητα του προηγούμενου άρθρου η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη να συμβάλλεται για την ίδρυση ή να ιδρύει ή να παρέχει βοήθεια στην ίδρυση εμπιστευμάτων ή να ενεργεί ως επίτροπος εμπιστεύματος από δωρεές ή κληροδοτήματα με καθορισμένο σκοπό και, εκτός αν διαφορετικά διαλαμβάνεται στο ιδρυτικό του εμπιστεύματος, η διαχείριση θα γίνεται με βάση Κανονισμούς που η Επιτροπή θα ετοίμαζε για τη διαχείριση του Ταμείου.

Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνωμόνων

13. Αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 15 η Επιτροπή με έγκριση του Υπουργού δύναται:

(α) Να αναλαμβάνει η ίδια τη διεξαγωγή ή να παρέχει βοήθεια στην ανάληψη από άλλους οποιασδήποτε επιστημονικής έρευνας ή μελέτης η οποία κατά την κρίση της είναι αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών του Νόμου.

(β) Να προσλαμβάνει προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και πείρα πάνω σε μόνιμη ή μερική βάση για να την βοηθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων της γενικά ή ειδικότερα για τη διεξαγωγή έρευνας ή μελέτης κάτω από τις πρόνοιες της προηγούμενης παραγράφου.

Κηδεμονία και Διαχείριση περιουσιών

14.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις άλλων Νόμων για σκοπούς διορισμού κηδεμόνων ή διαχειριστών της περιουσίας ατόμων με νοητική αναπηρία θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Κηδεμονίας Ανηλίκων και Ασώτων Νόμου, Κεφ.277, ή άλλου νόμου που τροποποιούσε ή αντικαθιστούσε αυτόν:

Νοείται ότι για την εφαρμογή των προνοιών του περί Κηδεμονίας Ανηλίκων και Ασώτων Νόμου, και αφού τηρηθούν οι διατάξεις διαδικαστικών Θεσμών που ισχύουν, θα πρέπει να κατατίθεται στο Δικαστήριο και να επισυνάπτεται, σε κάθε σχετικό έγγραφο ή αίτηση, έκθεση της ψυχοπαιδαγωγικής Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη διορισμού  κηδεμόνα ή διαχειριστή ή διαχειριστών της περιουσίας ατόμου με νοητική αναπηρία.

Αδικήματα

15.-(1) Όποιος παραλαμβάνει περιουσία ή δέχεται μεταβίβαση περιουσίας οποιασδήποτε φύσεως από πρόσωπο το οποίο σε γνώση του είναι άτομο με νοητική αναπηρία, ανεξάρτητα αν αυτό έχει περιληφθεί ή όχι στους καταλόγους που ετοιμάζει η Επιτροπή σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (3).

(2) Όποιος έχει υπό τη φροντίδα και μεριμνά το άτομο με νοητική αναπηρία ανεξάρτητα αν η εν λόγω φροντίδα ή μέριμνα αναλήφθηκε δυνάμει διορισμού του ως κηδεμόνα με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 13 ή δυνάμει σύμβασης ή επιβλήθηκε σ’ αυτόν δια νόμου ή έχει αναφυεί λόγω συγγένειας ή λόγω οικειοθελούς πράξης του και εσκεμμένα:

(α) Παραλείπει, παραμελεί ή αρνείται να το εφοδιάσει με τα απαραίτητα χρειώδη για άνετη και υγιή διαβίωση

(β) κακομεταχειρίζεται αυτό

(γ) αρνείται να επιτρέψει σε οποιοδήποτε αρμόδιο λειτουργό την επιθεώρηση του χώρου και συνθηκών διαβίωσης ή εργασίας του εν λόγω ατόμου με νοητική αναπηρία,

διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (3).

(3) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για αδίκημα κατά παράβαση των προνοιών του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι 2 ετών ή σε πρόστιμο μέχρι (2,000 ή και στις δύο ποινές.Το Δικαστήριο στην περίπτωση καταδίκης για αδικήματα κατά παράβαση του εδαφίου (1) κέκτηται πρόσθετη εξουσία:

(α) Να διατάξει την ακύρωση οποιασδήποτε μεταβίβασης περιουσίας και την επαναμεταβίβαση ή την επιστροφή περιουσίας που έχει γίνει ή έχει παραληφθεί κατά παράβαση των προνοιών του εδαφίου αυτού στον εν λόγω άτομο με νοητική αναπηρία, και

(β) άνευ επηρεασμού άλλων νομοθετημάτων, διατάξεων και άλλων δικαιωμάτων τα οποία δυνατόν το άτομο με νοητική αναπηρία να έχει, να διατάξει την καταβολή αποζημιώσεων μέχρι του ποσού το οποίο το Δικαστήριο στην ενάσκηση της ποινικής του δικαιοδοσίας δύναται να διατάξει με βάση τις πρόνοιες του περί Δικαστηρίων Νόμου ή άλλου νόμου ο οποίος θα τροποποιούσε ή αντικαθιστούσε αυτόν.

Ετήσια Έκθεση

16. Η Επιτροπή ετοιμάζει και υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο ετήσια έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνεται γενική εκτίμηση της κατάστασης των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και των εξελίξεων που έγιναν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση, καθώς επίσης και προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Επιτροπής και του Ταμείου για τον επόμενο χρόνο.

Αναθεώρηση αποφάσεων από τον Υπουργό

17.-(1) Οι αποφάσεις της Επιτροπής με βάση τα άρθρα 6, 7 και 9 δύνανται με γραπτή αίτηση του παραπονουμένου να υποβληθούν στον Υπουργό για αναθεώρηση. Η αίτηση υποβάλλεται εντός δεκαπέντε ημερών από της κοινοποίησης σ’ αυτόν της απόφασης της Επιτροπής. Ο αιτητής εκθέτει στην αίτηση του τους λόγους που προβάλλει για υποστήριξη της.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την αίτηση και εντός 30 ημερών κοινοποιεί την απόφαση του στον αιτητή:

Νοείται ότι ο Υπουργός, προτού εκδώσει την απόφαση του, δύναται κατά την κρίση του να ακούσει τον αιτητή ή να δώσει σ’ αυτόν την ευκαιρία να εκθέσει τους λόγους που προβάλλει προς υποστήριξη της αίτησης του:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός, προτού εκδώσει την απόφαση του, δύναται να αναθέσει σε λειτουργό ή επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου του την εξέταση ορισμένων θεμάτων που αναφύονται στην αίτηση και την υποβολή σ’ αυτόν του σχετικού πορίσματος της εξέτασης.

(3) Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ικανοποιημένος με την απόφαση του Υπουργού δύναται να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο, αλλά μέχρι την έκδοση της απόφασης από τον Υπουργό ή στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται αίτηση για αναθεώρηση μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) για την υποβολή της σχετικής αίτησης, η απόφαση της Επιτροπής δε θα είναι εκτελεστή.

Κανονισμοί

18. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντα Νόμου.