Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής

10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ιδρύει Συμβουλευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες με σκοπό την παροχή βοήθειας στην Επιτροπή για καλύτερη εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της.

(2) Η σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Επιτροπής ρυθμίζονται με κανονισμούς τους οποίους εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο.