Υποχρεώσεις πολιτείας

4.Η πολιτεία αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των ατόμων με νοητική αναπηρία ως εκτίθενται στο άρθρο 3 άμεσα ή έμμεσα, μερικώς ή εξ’ ολοκλήρου ως θέμα προτεραιότητας μέσα στα πλαίσια των κρατικών δυνατοτήτων λαμβάνοντας υπόψη και τις διαπιστώσεις της Επιτροπής για τις ανάγκες ατόμων με νοητική αναπηρία.