Συνεργασία της Επιτροπής με οργανώσεις

8. Η Επιτροπή, στην εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, θα συμβουλεύεται και συνεργάζεται με τις διάφορες οργανώσεις, ιδρύματα και σωματεία που ασχολούνται με θέματα ατόμων με νοητική καθυστέρηση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή αναπηρίας.