Συνεργασία της Επιτροπής με οργανώσεις

8.Η Επιτροπή, στην εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, θα συμβουλεύεται και συνεργάζεται με τις διάφορες οργανώσεις, ιδρύματα και σωματεία που ασχολούνται με θέματα ατόμων με νοητική αναπηρία ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή νοητικής αναπηρίας.