Κατάρτιση Μητρώων

7.-(1) Η Επιτροπή καταρτίζει-

(α) Για σκοπούς στατιστικής και ερευνών, μητρώο ατόμων με νοητική αναπηρία. Το μητρώο αυτό θα είναι εμπιστευτικής μορφής και θα φέρει το χαρακτηριστικό “Α”,

(β) για σκοπούς παροχής ωφελημάτων και, αφού τηρηθούν οι πρόνοιες των εδαφίων (2), (3) και (4) δεύτερο μητρώο ατόμων με νοητική αναπηρία που θα φέρει  το χαρακτηριστικό “Β”.

(2) Ο καταρτισμός του μητρώου “Β” γίνεται κατόπιν αιτήσεων που υποβάλλονται από γονείς, ή αν δεν υπάρχουν γονείς, από συγγενικά ή άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν την κηδεμονία, φροντίδα ή/και επίβλεψη των ατόμων με νοητική αναπηρία.

(3) Η Επιτροπή θα περιλαμβάνει στο μητρώο “Β” και τα άτομα με νοητική αναπηρία για τα οποία δεν υπάρχει ένσταση για την περίληψη τους στο μητρώο αυτό. Η διαδικασία που ακολουθείται θα είναι η εξής. Η Επιτροπή επιδίδει ειδοποίηση προς τους γονείς ή, αν δεν υπάρχουν γονείς, προς συγγενικά ή άλλα πρόσωπα που έχουν την κηδεμονία ή φροντίδα και/ή επίβλεψη του ατόμου με νοητική αναπηρία. Στην ειδοποίηση θα αναφέρεται ότι η Επιτροπή προτίθεται να περιλάβει το άτομο με νοητική αναπηρία στο μητρώο “Β”, αν μετά την παρέλευση 30 ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης δεν γίνει γραπτή ένσταση από το γονέα, κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο προς το οποίο επιδόθηκε η ειδοποίηση. Αν υποβληθεί ένσταση, τότε η Επιτροπή δεν περιλαμβάνει το άτομο με νοητική αναπηρία στο μητρώο αυτό. Αν δεν υποβληθεί ένσταση, τότε μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας, η Επιτροπή περιλαμβάνει το άτομο με νοητική αναπηρία στο μητρώο αυτό.

(4) Η εξέταση των αιτήσεων για περίληψη στο μητρώο “Β” σύμφωνα με το εδάφιο (2), όπως και η περίληψη στο μητρώο αυτό από την ίδια την Επιτροπή σύμφωνα με το εδάφιο (3), γίνεται από την Επιτροπή στην ολομέλεια της και κατόπιν γνωμάτευσης της Ψυχοπαιδαγωγικής Επιτροπής.

(5) Άτομα με νοητική αναπηρία που καταγράφονται στο μητρώο “Β” περιλαμβάνονται ταυτόχρονα και στο μητρώο “Α” .

(6) Η επιτροπή με την καταχώρηση προσώπων στο μητρώο “Β” υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό την οποία αφού εγκρίνει, η Επιτροπή προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικού με βάση το οποίο το άτομο με νοητική αναπηρία που αναφέρεται σ’ αυτό δικαιούται όλων των ωφελημάτων που παρέχονται κατά καιρούς και κάτω από οποιοδήποτε νόμο σε άτομα με νοητική αναπηρία.