Αρμοδιότητες της Επιτροπής

6. Άνευ επηρεασμού άλλων νομοθετικών διατάξεων και εξουσιών η Επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες  αρμοδιότητες και καθήκοντα:

(α) Την καταγραφή σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7 όλων των ατόμων με νοητική αναπηρία και τον καταρτισμό μητρώου με αναφορά στο είδος της νοητικής αναπηρίας, στις ειδικές ανάγκες και προβλήματα και οτιδήποτε άλλο σχετικό με το ίδιο το άτομο με νοητική αναπηρία, τους συγγενείς του και την περιουσία του,

(β) τη συνεχή παρακολούθηση των προβλημάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και τον καταρτισμό εκθέσεων και εισηγήσεων σχετικά με την επίλυση τους.

(γ) τον καταρτισμό προγραμμάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για την εφαρμογή και υλοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και τον καθορισμό προτεραιοτήτων ανάλογα με τη σοβαρότητα και την οικονομική δαπάνη που η εφαρμογή ή υλοποίηση των δικαιωμάτων συνεπάγεται.

(δ) την παρακολούθηση των ενεργειών και μέτρων που θα λαμβάνονται για την υλοποίηση και εφαρμογή  των διακηρυχθέντων δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και τη συνεχή ενημέρωση της για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από άλλα τμήματα, λειτουργούς, οργανώσεις, σωματεία και άτομα, σχετικά με τα προβλήματα των ατόμων με νοητική αναπηρία,

(ε) την παρακολούθηση της εφαρμογής του Νόμου αυτού και τον εντοπισμό τυχόν ατελειών με σκοπό την προώθηση τροποποίησης του,

(στ) την κατάρτιση καταλόγου κατάλληλων προσώπων ή οργανισμών για διορισμό ως διαχειριστών, επιτροπών ή παραληπτών περιουσιών ατόμων με νοητική αναπηρία,

(ζ) την κατάρτιση μητρώου και την περίληψη σ’ αυτό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 9, όλων των ιδρυμάτων και υπηρεσιών που ασχολούνται με άτομα με νοητική αναπηρία.

(η) την καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για την ίδρυση και λειτουργία ιδρυμάτων και υπηρεσιών (ιδιωτικός τομέας) σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία,

(θ) την καθοδήγηση ιδιωτών σχετικά με εισφορές, δωρεές ή κληροδοτήματα που θα παραχωρούνται για την ανακούφιση ή αντιμετώπιση  των αναγκών των ατόμων με νοητική αναπηρία,

(ι) την αποδοχή από την ίδια την Επιτροπή ή υπόδειξη μέλους ή μελών της για προσωρινό διορισμό ως κηδεμόνων, διαχειριστών ή επιτρόπων του προσώπου ή της περιουσίας του ατόμου με νοητκή αναπηρία, μέχρις ότου εξευρεθεί άλλο κατάλληλο πρόσωπο,

(ια) την επιθεώρηση, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ιδρυμάτων και χώρων, όπου διαμένουν, εργοδοτούνται ή απασχολούνται άτομα με νοητική αναπηρία και την υποβολή εισηγήσεων αναφορικά με τις συνθήκες, τους όρους εργασίας και την ασφάλεια  των ατόμων με νοητική αναπηρία,

(ιβ) την παροχή κάθε είδους συμβουλής ή καθοδήγησης στα άτομα με νοητική αναπηρία, στους συγγενείς και κηδεμόνες του ή στους διαχειριστές ή επιτρόπους της περιουσίας τους,

(ιγ) τη φροντίδα για την κατάλληλη απασχόληση των ατόμων με νοητική αναπηρία και για την τοποθέτηση τους σε κατάλληλα ιδρύματα, στέγες ή κέντρα και γενικά τη μόρφωση, εκπαίδευση και αποκατάσταση τους.