Κατάρτιση Μητρώων

7.-(1) Η Επιτροπή καταρτίζει-

(α) Για σκοπούς στατιστικής και ερευνών, μητρώο νοητικά καθυστερημένων ατόμων. Το μητρώο αυτό θα είναι εμπιστευτικής μορφής και θα φέρει το χαρακτηριστικό “Α”,

(β) για σκοπούς παροχής ωφελημάτων και, αφού τηρηθούν οι πρόνοιες των εδαφίων (2), (3) και (4) δεύτερο μητρώο νοητικά καθυστερημένων ατόμων που θα φέρει  το χαρακτηριστικό “Β”.

(2) Ο καταρτισμός του μητρώου “Β” γίνεται κατόπιν αιτήσεων που υποβάλλονται από γονείς, ή αν δεν υπάρχουν γονείς, από συγγενικά ή άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν την κηδεμονία, φροντίδα ή/και επίβλεψη των νοητικά καθυστερημένων ατόμων.

(3) Η Επιτροπή θα περιλαμβάνει στο μητρώο “Β” και τα νοητικά καθυστερημένα  άτομα για τα οποία δεν υπάρχει ένσταση για την περίληψη τους στο μητρώο αυτό. Η διαδικασία που ακολουθείται θα είναι η εξής. Η Επιτροπή επιδίδει ειδοποίηση προς τους γονείς ή, αν δεν υπάρχουν γονείς, προς συγγενικά ή άλλα πρόσωπα που έχουν την κηδεμονία ή φροντίδα και/ή επίβλεψη του νοητικά καθυστερημένου ατόμου. Στην ειδοποίηση θα αναφέρεται ότι η Επιτροπή προτίθεται να περιλάβει το νοητικά καθυστερημένο άτομο στο μητρώο “Β”, αν μετά την παρέλευση 30 ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης δεν γίνει γραπτή ένσταση από το γονέα, κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο προς το οποίο επιδόθηκε η ειδοποίηση. Αν υποβληθεί ένσταση, τότε η Επιτροπή δεν περιλαμβάνει το νοητικά καθυστερημένο άτομο στο μητρώο αυτό. Αν δεν υποβληθεί ένσταση, τότε μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας, η Επιτροπή  περιλαμβάνει το νοητικά καθυστερημένο άτομο στο μητρώο αυτό.

(4) Η εξέταση των αιτήσεων για περίληψη στο μητρώο “Β” σύμφωνα με το εδάφιο (2), όπως και η περίληψη στο μητρώο αυτό από την ίδια την Επιτροπή σύμφωνα με το εδάφιο (3), γίνεται από την Επιτροπή στην ολομέλεια της και κατόπιν γνωμάτευσης της Ψυχοπαιδαγωγικής Επιτροπής.

(5) Νοητικά καθυστερημένα άτομα που καταγράφονται στο μητρώο “Β” περιλαμβάνονται ταυτόχρονα και στο μητρώο “Α” .

(6) Η επιτροπή με την καταχώρηση προσώπων στο μητρώο “Β” υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό την οποία αφού εγκρίνει, η Επιτροπή προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικού με βάση το οποίο το νοητικά καθυστερημένο άτομο που αναφέρεται σ’ αυτό δικαιούται όλων των ωφελημάτων που παρέχονται κατά καιρούς και κάτω από οποιοδήποτε νόμο σε άτομα με νοητική καθυστέρηση.