Συνοπτικός τίτλος

1.Ο παρών Νομος θα αναφέρεται ως ο περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμος του 1989.