Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού και εκτός αν διαφορετικά προκύπτει από το κείμενο:

“Διαχειριστής” περιλαμβάνει επίτροπο ή παραλήπτη.

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 5.

“Κατάλληλη Σχολή” σημαίνει σχολείο ή υπηρεσία στο οποίο εφαρμόζεται πρόγραμμα ειδικό για νοητικά καθυστερημένα άτομα.

“Άτομο με νοητική αναπηρία”, σημαίνει άτομο το οποίο έχει μακροχρόνιες νοητικές διαταραχές οι οποίες, κατά την αλληλεπίδρασή τους με διάφορα εμπόδια, δυνατόν να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους.

“Ταμείο” σημαίνει το Ταμείο που ιδρύεται με βάση το άρθρο 11.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

“Ψυχοπαιδαγωγική Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή που έχει συσταθεί με βάση το Νόμο περί Ειδικής Εκπαίδευσης.