Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού και εκτός αν διαφορετικά προκύπτει από το κείμενο:

“Ανάπηρος” σημαίνει νοητικά καθυστερημένο άτομο

“Διαχειριστής” περιλαμβάνει επίτροπο ή παραλήπτη

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 5

“Κατάλληλη Σχολή” σημαίνει σχολείο ή υπηρεσία στο οποίο εφαρμόζεται πρόγραμμα ειδικό για νοητικά καθυστερημένα άτομα

“Νοητικά καθυστερημένο άτομο”, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται για τους σκοπούς άλλου Νόμου, σημαίνει πρόσωπο οποιασδήποτε ηλικίας που είναι μόνιμα ανίκανο να εξασφαλίσει μόνο του όλες ή μερικές από τις απαραίτητες ανάγκες για ομαλή ατομική ή κοινωνική διαβίωση λόγω ελλειπούς ανάπτυξης ή ανεπάρκειας, εκ γενετής ή μη, των νοητικών του δυνατοτήτων

“Ταμείο” σημαίνει το Ταμείο που ιδρύεται με βάση το άρθρο 11

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

“Ψυχοπαιδαγωγική Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή που έχει συσταθεί με βάση το Νόμο περί Ειδικής Εκπαίδευσης.