Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νομος θα αναφέρεται ως ο περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμος του 1989.