Μητρώο Ιδρυμάτων

9. Η Επιτροπή καταρτίζει μητρώο ιδρυμάτων, σωματείων, υπηρεσιών και οργανισμών που ασχολούνται με θέματα νοητικά καθυστερημένων ατόμων τα οποία λειτουργούσαν κατά την ημέρα της έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού.

Μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, η Επιτροπή περιλαμβάνει στο μητρώο ιδρύματα, σωματεία, υπηρεσίες και οργανώσεις κατόπιν υποβολής και εξέτασης σχετικής αίτησης:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πρόνοιες σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, οι αρχές οι αρμόδιες για την έκδοση άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ιδρυμάτων, σωματείων, υπηρεσιών και οργανώσεων για νοητικά καθυστερημένα άτομα δε θα επιτρέπουν την ίδρυση ή λειτουργία, αν δεν περιληφθεί το ίδρυμα στο μητρώο ιδρυμάτων της Επιτροπής.