Αναθεώρηση αποφάσεων από τον Υπουργό

17.-(1) Οι αποφάσεις της Επιτροπής με βάση τα άρθρα 6, 7 και 9 δύνανται με γραπτή αίτηση του παραπονουμένου να υποβληθούν στον Υπουργό για αναθεώρηση. Η αίτηση υποβάλλεται εντός δεκαπέντε ημερών από της κοινοποίησης σ’ αυτόν της απόφασης της Επιτροπής. Ο αιτητής εκθέτει στην αίτηση του τους λόγους που προβάλλει για υποστήριξη της.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την αίτηση και εντός 30 ημερών κοινοποιεί την απόφαση του στον αιτητή:

Νοείται ότι ο Υπουργός, προτού εκδώσει την απόφαση του, δύναται κατά την κρίση του να ακούσει τον αιτητή ή να δώσει σ’ αυτόν την ευκαιρία να εκθέσει τους λόγους που προβάλλει προς υποστήριξη της αίτησης του:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός, προτού εκδώσει την απόφαση του, δύναται να αναθέσει σε λειτουργό ή επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου του την εξέταση ορισμένων θεμάτων που αναφύονται στην αίτηση και την υποβολή σ’ αυτόν του σχετικού πορίσματος της εξέτασης.

(3) Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ικανοποιημένος με την απόφαση του Υπουργού δύναται να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο, αλλά μέχρι την έκδοση της απόφασης από τον Υπουργό ή στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται αίτηση για αναθεώρηση μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) για την υποβολή της σχετικής αίτησης, η απόφαση της Επιτροπής δε θα είναι εκτελεστή.