Κηδεμονία και Διαχείριση περιουσιών

14. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις άλλων Νόμων για σκοπούς διορισμού κηδεμόνων ή διαχειριστών της περιουσίας νοητικά καθηστερημένων ατόμων θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Κηδεμονίας Ανηλίκων και Ασώτων Νόμου, Κεφ.277, ή άλλου νόμου που τροποποιούσε ή αντικαθιστούσε αυτόν:

Νοείται ότι για την εφαρμογή των προνοιών του περί Κηδεμονίας Ανηλίκων και Ασώτων Νόμου, και αφού τηρηθούν οι διατάξεις διαδικαστικών Θεσμών που ισχύουν, θα πρέπει να κατατίθεται στο Δικαστήριο και να επισυνάπτεται, σε κάθε σχετικό έγγραφο ή αίτηση, έκθεση της ψυχοπαιδαγωγικής Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη διορισμού  κηδεμόνα ή διαχειριστή ή διαχειριστών της περιουσίας αναπήρου.