Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νοθείας Γεωργικών Προϊόντων Νόμος.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτη διαφορετική έννοια-

“Αναλυτής” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτεί το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να προβαίνει σε εξετάσεις για τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

“γεωργικά προϊόντα” σημαίνει οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα, είτε εισάγονται είτε παράγονται στη Δημοκρατία, ως ήθελε καθοριστεί.

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας.

“Επιθεωρητής” σημαίνει Επιθεωρητή Προϊόντων του Τμήματος Εμπορίου και Βιομηχανίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή να ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή για τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

“νοθεύω γεωργικά προϊόντα” σημαίνει παραποιώ, μειώνω ή αυξάνω τον εμφανή όγκο ή βάρος, ή χειροτερεύω, μεταβάλλω, επηρεάζω δυσμενώς ή αποκρύπτω την ποιότητα γεωργικών προϊόντων με το συνδυασμό, ανάμειξη, ή προσθήκη με αυτά ή σε αυτά, κάποιας ξένης, περιττής ή υποδεέστερης ουσίας, ύλης ή πράγματος, είτε επιβλαβούς είτε όχι, ή με την προσθήκη ύδατος, ή με τη χρήση τεχνητών μέσων, και περιλαμβάνει αφαίρεση μέρους από γεωργικά προϊόντα με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζεται επιβλαβώς η φύση, ουσία ή η ποιότητα αυτών.

“περιττή ή υποδεέστερη ουσία” σημαίνει οποιαδήποτε ουσία, ύλη ή πράγμα το οποίο δυνατό να καθοριστεί ως τέτοιο.

(2) Γεωργικά προίόντα θεωρούνται νοθευμένα είτε με είτε χωρίς οποιασδήποτε θετική ενέργεια εκ μέρους του πωλητή, εξαγωγέα ή εισαγωγέα, ανάλογα με την περίπτωση, αν αυτά περιέχουν οποιαδήποτε ξένη, ή περιττή ή υποδεέστερη ουσία, είτε επιβλαβή είτε όχι, πλέον της ανώτατης ποσότητας του ξένου αυτού συστατικού ή ξένης ουσίας που καθορίζεται από τους Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως προνοείται πιο κάτω.

Αδικήματα

3.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) νοθεύει, ή προκαλεί ή ανέχεται ωστε να νοθευτούν οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα~

(β) πωλεί, εκθέτει προς πώληση, ή διατάσσει ή επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να πωλήσει ή εκθέσει προς πώληση, οποιαδήποτε νοθευμένα γεωργικά προϊόντα~

(γ) εξάγει, ή έχει στην κατοχή του για σκοπούς εξαγωγής, ή διατάσσει, επιτρέπει, προάγει, αποπειράται, υποβοηθά ή παρακινεί την εξαγωγή, οποιωνδήποτε νοθευμένων γεωργικών προϊόντων.

(δ) εν γνώσει του εισάγει, ή διατάσσει, επιτρέπει, προάγει, αποπειράται, υποβοηθά ή παρακινεί την εισαγωγή, οποιωνδήποτε νοθευμένων γεωργικών προϊόντων, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαινει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου, και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου και μετά από οποιαδήποτε καταδίκη για αδίκημα βάσει του άρθρου αυτού το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την κατάσχεση κάθε αντικειμένου ή πράγματος με το οποίο, ή σε σχέση με το οποίο διαπράχτηκε το αδίκημα.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν καταδικάζεται βάσει του άρθρου αυτού αν αποδείξει προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου κατηγορείται, ότι δεν γνώριζε ότι τα γεωργικά προϊόντα σε σχέση με τα οποία προσάφτηκε η κατηγορία ήταν νοθευμένα και ότι δεν μπορούσε με εύλογη επιμέλεια να γνώριζε αυτό.

Σιωπηρή εγγύηση σε περίπτωση πώλησης

4. Κατά την πώληση ή κατά τη σύμβαση προς πώληση οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων ο πωλητής θεωρείται ότι εγγυάται ότι τα γεωργικά προϊόντα δεν είναι νοθευμένα.

Μη επιβολή ποινής

5. Όταν εργοδότης κατηγορείται για αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου αυτού δικαιούται, με κατηγορία που προσάπτεται δεόντως από αυτόν, να φέρει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο αυτός κατηγορεί ως τον πραγματικό υπαίτιο ενώπιον του Δικαστηρίου κατά το χρόνο που ορίστηκε για ακρόαση ή κατηγορία, και αν, μετά την απόδειξη της διάπραξης του αδικήματος, ο εργοδότης αποδείξει προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου ότι είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, και ότι το πιο πάνω άλλο αναφερόμενο πρόσωπο διέπραξε το υπό εξέταση αδίκημα χωρίς τη γνώση, συγκατάθεση ή συνενοχή του, το πιο πάνω άλλο αναφερόμενο πρόσωπο καταδικάζεται για το αδίκημα αυτό και δεν επιβάλλεται ποινή στον εργοδότη.

Εξουσία Επιθεωρητή να εξετάζει εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα και να λαμβάνει δείγμα για ανάλυση

6.-(1) Επιθεωρητής δύναται να εξετάζει οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή αν υποψιάζεται ότι τα γεωργικά αυτά προϊόντα έχουν νοθευτεί κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού. Αν με την εξέταση ο Επιθεωρητής είναι της γνώμης ότι τα γεωργικά προϊόντα έχουν νοθευτεί, δύναται να καλέσει τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα γεωργικά προϊόντα να αφαιρέσει από αυτά οποιαδήποτε ξένη, περιττή ή υποδεέστερη ουσία, και δύναται να θέσει τα γεωργικά αυτά προϊόντα υπό τη φύλαξη των Τελωνειακών Αρχών μέχρις ότου αφαιρεθεί προς ικανοποίηση του, η ξένη, περιττή ή υποδεέστερη αυτή ουσία.

(2) Αν ο ιδιοκτήτης ή άλλο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα γεωργικά προϊόντα παραλείψει ή αρνηθεί να αφαιρέσει την ξένη, περιττή ή υποδεέστερη αυτή ουσία όταν κληθεί να πράξει αυτό, ο Επιθεωρητής λαμβάνει δείγμα των γεωργικών προϊόντων και τεμαχίζει το δείγμα που λήφθηκε με τον τρόπο αυτό σε τρία μέρη καθένα από τα οποία σημειώνεται και σφραγίζεται ή προσδένεται με τέτοιο τρόπο όπως η φύση αυτού επιτρέπει, και παραδίδει ένα μέρος από αυτά στον ιδιοκτήτη ή σε άλλο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα προϊόντα.

Ο Επιθεωρητής κρατεί ένα μέρος από τα εν λόγω μέρη για μελλοντική σύγκριση, και αν θεωρεί σκόπιμο να γίνει ανάλυση των γεωργικών προϊόντων, υποβάλλει το άλλο μέρος στον Αναλυτή:

Νοείται ότι κανένα γεωργικό προϊόν από το οποίο έχει ληφθεί δείγμα για ανάλυση βάσει των διατάξεων του εδαφίου αυτού δεν θα εξάγεται χωρίς την άδεια του Διευθυντή ή Επιθεωρητή.

(3) Ο Διευθυντής ή Επιθεωρητής δεν είναι υπόχρεος για καταβολή αποζημιώσεων για οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία προέβη σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού.

(4) Ενέργεια στην οποία προέβη ο Διευθυντής ή ο Επιθεωρητής δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δίωξη βάσει των διατάξεων του άρθρου 3.

Εξουσία Επιθεωρητή να εξετάζει εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα και να λαμβάνει δείγμα για ανάλυση

7.-(1) Ο Επιθεωρητής δύναται να εξετάζει οποιαδήποτε εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα αν υποψιάζεται ότι τα γεωργικά αυτά προϊόντα έχουν νοθευτεί κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού. Αν μετά την εξέταση ο Επιθεωρητής είναι της γνώμης ότι τα γεωργικά προϊόντα έχουν νοθευτεί δύναται να καλέσει τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα γεωργικά προϊόντα να αφαιρέσει από αυτά οποιαδήποτε ξένη, περιττή ή υποδεέστερη ουσία και να θέσει τα γεωργικά αυτά προϊόντα υπό τη φύλαξη των Τελωνειακών Αρχών μέχρις ότου η ξένη, περιττή ή υποδεέστερη αυτή ουσία αφαιρεθεί, προς ικανοποίηση αυτού.

(2) Αν ο ιδιοκτήτης ή το άλλο αυτό πρόσωπο παραλείψει ή αρνηθεί να αφαιρέσει την ξένη, περιττή ή υποδεέστερη αυτή ουσία, όταν κληθεί να πράξει αυτό ο Επιθεωρητής λαμβάνει δείγμα των γεωργικών προϊόντων και υποβάλλει αυτό για ανάλυση κατά τον τρόπο που προνοείται στο εδάφιο (2) του άρθρου 6:

Νοείται ότι κανένα γεωργικό προϊόν από το οποίο έχει ληφθεί δείγμα για ανάλυση βάσει των διατάξεων του εδαφίου αυτού δεν επιτρέπεται να εκτελωνιστεί χωρίς την άδεια του Διευθυντή ή του Επιθεωρητή.

(3) Ο Διευθυντής ή ο Επιθεωρητής δεν είναι υπόχρεος προς καταβολή αποζημιώσεων για οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία προέβη σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού.

(4) Ενέργεια στην οποία προέβη ο Διευθυντής ή ο Επιθεωρητής δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δίωξη βάσει των διατάξεων του άρθρου 3.

Εξουσία εξέτασης επεξεργασμένων γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για πώληση και λήψης δείγματος

8. Λειτουργός που ενεργεί εκ μέρους του Διευθυντή, του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών, ή οποιοσδήποτε αστυνομικός, δύναται να εξετάζει οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα που υποβάλλονται σε επεξεργασία ή προορίζονται ή εκτίθενται προς πώληση, και αν υποψιάζεται ότι τα γεωργικά αυτά προϊόντα έχουν νοθευτεί κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού, δύναται να λάβει δείγμα από αυτά για το σκοπό περαιτέρω εξέτασης και, αν είναι αναγκαίο, για το σκοπό υποβολής αυτού για ανάλυση:

Νοείται ότι αν το δείγμα αυτό λαμβάνεται για το σκοπό υποβολής του για ανάλυση, ο πιο πάνω λειτουργός τεμαχίζει το δείγμα αυτό σε τρία μέρη και ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής για ανάλυση του εδαφίου (2) του άρθρου 6. Κατά το χρόνο της λήψης του δείγματος αυτού ο λειτουργός επιδίδει στον ιδιοκτήτη ή στο πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα γεωργικά προϊόντα από τα οποία λαμβάνεται το δείγμα, ειδοποίηση με την οποία απαγορεύεται η μετακίνηση των γεωργικών αυτών προϊόντων από τα υποστατικά ενώ εκκρεμεί η εξέταση του δείγματος που λήφθηκε, και κάθε ιδιοκτήτης ή πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της ειδοποίησης αυτής είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

Ποινή για παρεμπόδιση εκτέλεσης καθήκοντος και για παρακώλυση

9. Πρόσωπο το οποίο αρνείται να επιτρέψει σε οποιοδήποτε Επιθεωρητή, λειτουργό που ενεργεί εκ μέρους του Διευθυντή, εκ μέρους του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών ή σε οποιοδήποτε αστυνομικό, να εξετάσει οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα ή να λάβει δείγμα από οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα όπως προνοείται στα άρθρα 6, 7 ή 8 και πρόσωπο το οποίο παρεμποδίζει ή παρακωλύει οποιοδήποτε τέτοιο λειτουργό ή άλλο πρόσωπο κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που επιβάλλεται σε αυτό από το Νόμο αυτό, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

Χρονικά όρια δίωξης

10. Καμιά δίωξη για αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου αυτού δεν θα αρχίζει μετά τη λήξη ενός έτους από την ημερομηνία της διάπραξης του αδικήματος αυτού, ή έξι μηνών από την ημερομηνία της ανακάλυψης αυτού από την κατηγορούσα αρχή.

Τύπος πιστοποιητικού ανάλυσης

11. Το πιστοποιητικό ανάλυσης του Αναλυτή θα είναι κατά τον τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα, ή κατά παρόμοιο με αυτόν τύπο. Αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού που εκδίδεται με τον τρόπο αυτό αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη ή στο πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα γεωργικά προϊόντα στα οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό.

Πιστοποιητικό Αναλυτή αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία

12. Κατά την ακρόαση οποιασδήποτε κατηγορίας για αδίκημα βάσει του Νόμου αυτού η προσαγωγή του πιστοποιητικού ανάλυσης του Αναλυτή αποτελεί επαρκή μαρτυρία των γεγονότων που εκτίθενται σε αυτό, εκτός αν το πρόσωπο που κατηγορείται ζητήσει όπως ο Αναλυτής κληθεί ως μάρτυρας.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς-

(α) που καθορίζουν οτιδήποτε το οποίο βάσει του Νόμου αυτού απαιτείται ή επιτρέπεται να καθοριστεί.

(β) που καθορίζουν την επιτρεπόμενη αναλογία των ξένων συστατικών ή ξένης ουσίας (αν υπάρχει) στην κατασκευή, πώληση ή συσκευασία προς πώληση, εξαγωγή, εισαγωγή ή συσκευασία προς εξαγωγή ή εισαγωγή γεωργικών προϊόντων, είτε τα συστατικά αυτά ή εξωτερικές ουσίες είναι συντηρητικά ή όχι.

(γ) που καθορίζουν τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται για την εξέταση ή επανεξέταση γεωργικών προϊόντων.

(δ) γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού.

Επιφύλαξη

14. Κανονισμοί που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου που καταργήθηκε με το Νόμο αυτό οι οποίοι ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, θεωρούνται ότι είναι Κανονισμοί που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου αυτού και μέχρις ότου εκδοθούν άλλοι Κανονισμοί βάσει του Νόμου αυτού ισχύουν ανάλογα, με οποιεσδήποτε αναγκαίες τροποποιήσεις, από την πιο πάνω ημερομηνία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 11)

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Με το παρόν πιστοποιείται ότι το δείγμα, λεπτομέρειες του οποίου δίνονται πιο κάτω, έχει εξεταστεί από εμένα, δεόντως εξουσιοδοτημένο Αναλυτή και δηλώνω το αποτέλεσμα της ανάλυσης μου ως ακολούθως:

(1) Δείγμα που υποβλήθηκε από …………………………………………………………………………….....

(2) Ημερομηνία λήψης ……………………………………………………………………………………………

(3) Ημερομηνία εξέτασης …………………………………………………………………………………………

(4) Φύση του δείγματος …………………………………………………………………………………………..

(5) Βάρος του δείγματος που υποβλήθηκε …………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………….

(6) Αποτελέσματα της ανάλυσης και έκθεση κατά πόσο το δείγμα είναι σύμφωνο με τις διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν ή θεωρούνται ότι εκδόθηκαν, βάσει του περί Νοθείας Γεωργικών Προϊόντων Νόμου, Κεφ. 24.

Ημερομηνία:

Υπογραφή Αναλυτή

Τόπος:

Σημείωση
27 του Ν.129(I)/2002Έναρξη Ισχύος

27. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.129(Ι)/2002]τίθεται σε ισχύ εξήντα ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
26 του Ν.129(Ι)/2002Καταργήσεις και επιφυλάξεις

26.—(1) O περί Νοθείας Γεωργικών Προϊόντων Νόμος καταργείται.