Εξουσία εξέτασης επεξεργασμένων γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για πώληση και λήψης δείγματος

8. Λειτουργός που ενεργεί εκ μέρους του Διευθυντή, του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών, ή οποιοσδήποτε αστυνομικός, δύναται να εξετάζει οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα που υποβάλλονται σε επεξεργασία ή προορίζονται ή εκτίθενται προς πώληση, και αν υποψιάζεται ότι τα γεωργικά αυτά προϊόντα έχουν νοθευτεί κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού, δύναται να λάβει δείγμα από αυτά για το σκοπό περαιτέρω εξέτασης και, αν είναι αναγκαίο, για το σκοπό υποβολής αυτού για ανάλυση:

Νοείται ότι αν το δείγμα αυτό λαμβάνεται για το σκοπό υποβολής του για ανάλυση, ο πιο πάνω λειτουργός τεμαχίζει το δείγμα αυτό σε τρία μέρη και ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής για ανάλυση του εδαφίου (2) του άρθρου 6. Κατά το χρόνο της λήψης του δείγματος αυτού ο λειτουργός επιδίδει στον ιδιοκτήτη ή στο πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα γεωργικά προϊόντα από τα οποία λαμβάνεται το δείγμα, ειδοποίηση με την οποία απαγορεύεται η μετακίνηση των γεωργικών αυτών προϊόντων από τα υποστατικά ενώ εκκρεμεί η εξέταση του δείγματος που λήφθηκε, και κάθε ιδιοκτήτης ή πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της ειδοποίησης αυτής είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.