Ποινή για παρεμπόδιση εκτέλεσης καθήκοντος και για παρακώλυση

9. Πρόσωπο το οποίο αρνείται να επιτρέψει σε οποιοδήποτε Επιθεωρητή, λειτουργό που ενεργεί εκ μέρους του Διευθυντή, εκ μέρους του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών ή σε οποιοδήποτε αστυνομικό, να εξετάσει οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα ή να λάβει δείγμα από οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα όπως προνοείται στα άρθρα 6, 7 ή 8 και πρόσωπο το οποίο παρεμποδίζει ή παρακωλύει οποιοδήποτε τέτοιο λειτουργό ή άλλο πρόσωπο κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που επιβάλλεται σε αυτό από το Νόμο αυτό, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.