Εξουσία Επιθεωρητή να εξετάζει εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα και να λαμβάνει δείγμα για ανάλυση

7.-(1) Ο Επιθεωρητής δύναται να εξετάζει οποιαδήποτε εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα αν υποψιάζεται ότι τα γεωργικά αυτά προϊόντα έχουν νοθευτεί κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού. Αν μετά την εξέταση ο Επιθεωρητής είναι της γνώμης ότι τα γεωργικά προϊόντα έχουν νοθευτεί δύναται να καλέσει τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα γεωργικά προϊόντα να αφαιρέσει από αυτά οποιαδήποτε ξένη, περιττή ή υποδεέστερη ουσία και να θέσει τα γεωργικά αυτά προϊόντα υπό τη φύλαξη των Τελωνειακών Αρχών μέχρις ότου η ξένη, περιττή ή υποδεέστερη αυτή ουσία αφαιρεθεί, προς ικανοποίηση αυτού.

(2) Αν ο ιδιοκτήτης ή το άλλο αυτό πρόσωπο παραλείψει ή αρνηθεί να αφαιρέσει την ξένη, περιττή ή υποδεέστερη αυτή ουσία, όταν κληθεί να πράξει αυτό ο Επιθεωρητής λαμβάνει δείγμα των γεωργικών προϊόντων και υποβάλλει αυτό για ανάλυση κατά τον τρόπο που προνοείται στο εδάφιο (2) του άρθρου 6:

Νοείται ότι κανένα γεωργικό προϊόν από το οποίο έχει ληφθεί δείγμα για ανάλυση βάσει των διατάξεων του εδαφίου αυτού δεν επιτρέπεται να εκτελωνιστεί χωρίς την άδεια του Διευθυντή ή του Επιθεωρητή.

(3) Ο Διευθυντής ή ο Επιθεωρητής δεν είναι υπόχρεος προς καταβολή αποζημιώσεων για οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία προέβη σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού.

(4) Ενέργεια στην οποία προέβη ο Διευθυντής ή ο Επιθεωρητής δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δίωξη βάσει των διατάξεων του άρθρου 3.