Εξουσία Επιθεωρητή να εξετάζει εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα και να λαμβάνει δείγμα για ανάλυση

6.-(1) Επιθεωρητής δύναται να εξετάζει οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή αν υποψιάζεται ότι τα γεωργικά αυτά προϊόντα έχουν νοθευτεί κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού. Αν με την εξέταση ο Επιθεωρητής είναι της γνώμης ότι τα γεωργικά προϊόντα έχουν νοθευτεί, δύναται να καλέσει τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα γεωργικά προϊόντα να αφαιρέσει από αυτά οποιαδήποτε ξένη, περιττή ή υποδεέστερη ουσία, και δύναται να θέσει τα γεωργικά αυτά προϊόντα υπό τη φύλαξη των Τελωνειακών Αρχών μέχρις ότου αφαιρεθεί προς ικανοποίηση του, η ξένη, περιττή ή υποδεέστερη αυτή ουσία.

(2) Αν ο ιδιοκτήτης ή άλλο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα γεωργικά προϊόντα παραλείψει ή αρνηθεί να αφαιρέσει την ξένη, περιττή ή υποδεέστερη αυτή ουσία όταν κληθεί να πράξει αυτό, ο Επιθεωρητής λαμβάνει δείγμα των γεωργικών προϊόντων και τεμαχίζει το δείγμα που λήφθηκε με τον τρόπο αυτό σε τρία μέρη καθένα από τα οποία σημειώνεται και σφραγίζεται ή προσδένεται με τέτοιο τρόπο όπως η φύση αυτού επιτρέπει, και παραδίδει ένα μέρος από αυτά στον ιδιοκτήτη ή σε άλλο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα προϊόντα.

Ο Επιθεωρητής κρατεί ένα μέρος από τα εν λόγω μέρη για μελλοντική σύγκριση, και αν θεωρεί σκόπιμο να γίνει ανάλυση των γεωργικών προϊόντων, υποβάλλει το άλλο μέρος στον Αναλυτή:

Νοείται ότι κανένα γεωργικό προϊόν από το οποίο έχει ληφθεί δείγμα για ανάλυση βάσει των διατάξεων του εδαφίου αυτού δεν θα εξάγεται χωρίς την άδεια του Διευθυντή ή Επιθεωρητή.

(3) Ο Διευθυντής ή Επιθεωρητής δεν είναι υπόχρεος για καταβολή αποζημιώσεων για οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία προέβη σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού.

(4) Ενέργεια στην οποία προέβη ο Διευθυντής ή ο Επιθεωρητής δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δίωξη βάσει των διατάξεων του άρθρου 3.