Μη επιβολή ποινής

5. Όταν εργοδότης κατηγορείται για αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου αυτού δικαιούται, με κατηγορία που προσάπτεται δεόντως από αυτόν, να φέρει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο αυτός κατηγορεί ως τον πραγματικό υπαίτιο ενώπιον του Δικαστηρίου κατά το χρόνο που ορίστηκε για ακρόαση ή κατηγορία, και αν, μετά την απόδειξη της διάπραξης του αδικήματος, ο εργοδότης αποδείξει προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου ότι είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, και ότι το πιο πάνω άλλο αναφερόμενο πρόσωπο διέπραξε το υπό εξέταση αδίκημα χωρίς τη γνώση, συγκατάθεση ή συνενοχή του, το πιο πάνω άλλο αναφερόμενο πρόσωπο καταδικάζεται για το αδίκημα αυτό και δεν επιβάλλεται ποινή στον εργοδότη.