Σιωπηρή εγγύηση σε περίπτωση πώλησης

4. Κατά την πώληση ή κατά τη σύμβαση προς πώληση οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων ο πωλητής θεωρείται ότι εγγυάται ότι τα γεωργικά προϊόντα δεν είναι νοθευμένα.